El municipi de Torrelles de Llobregat va decidir implantar un sistema de pagament per generació en la taxa de residus municipal per ser una opció més equitativa amb els ciutadans que menys residus generen. Abans de la implantació tots els ciutadans pagaven una taxa fixa de 62,50€. Després de la implantació es va passar a pagar una taxa fixa i una taxa variable en funció del nombre de bosses d’escombraries lliurades. Set mesos després de la implementació, els nivells de reciclatge es van incrementar fins al 83% i la qualitat dels materials recollits selectivament havia millorat significativament. Tot i això, es van detectar alguns problemes com el “turisme de residus” o el desacord d’una part de la població amb aquest nou sistema.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2004[/data]
[publicacio]Waste Age[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2004) Stabilizing Spain. Waste Age, Vol. 35, No. 3, p. 24.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]El municipio de Torrelles de Llobregat decidió implantar un sistema de pago por generación en la tasa de residuos municipal para ser una opción más equitativa con los ciudadanos que menos residuos generan. Antes de la implantación todos los ciudadanos pagaban una tasa fija 62,50 €. Tras la implantación se pasó a pagar una tasa fija y una tasa variable en función del número de bolsas de basura entregadas. Siete meses después de la implementación, los niveles de reciclaje se incrementaron hasta el 83% y la calidad de los materiales recogidos selectivamente había mejorado significativamente. Sin embargo, se detectaron algunos problemas como el “turismo de residuos” o el desacuerdo de una parte de la población con este nuevo sistema.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2004[/data_es]
[publicacio_es]Waste Age[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2004) Stabilizing Spain. Waste Age, Vol. 35, No. 3, p. 24.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]The municipality of Torrelles de Llobregat decided to implement a pay-as-you-throw municipal waste scheme to offer a more equitable charge for citizens who generate less waste. Before the implementation, all households paid a fixed rate of € 62.50 per annum. After the implementation, the charge includedfixed rate and a variable rate depending on the number of garbage bags delivered. Seven months after the implementation, recycling levels increased to 83% and the quality of materials collected separately had significantly improved. However, some problems like “waste tourism” or disagreement of a part of the population with this new system were detected.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2004[/data_en]
[publicacio_en]Waste Age[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2004) Stabilizing Spain. Waste Age, Vol. 35, No. 3, p. 24.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2004

publicació

Waste Age

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2004) Stabilizing Spain. Waste Age, Vol. 35, No. 3: 24.