Skip to main content

Les taxes de residus poden contribuir no només a cobrir la despesa associada a aquest servei, sinó també a crear un incentiu vers la reducció i la separació dels residus en origen. Un bon disseny de les taxes permet, a més, distribuir les càrregues associades a la gestió dels residus i reflectir el diferent grau d’utilització del servei, tant per part de domicilis com de comerços.

ENT elabora estudis per a la millora de taxes de residus. En aquests estudis inicialment es duu a terme una anàlisi del balanç econòmic del servei de gestió de residus, incloent els costos i ingressos vinculats al servei per veure quin és el percentatge actual de recuperació de costos. Seguidament, es realitza una anàlisi de la taxa actual de residus, si existeix: articulació de la taxa, base imposable, tipus impositiu o tarifes, recaptació per categories, etc. I es compara la taxa de l’àmbit d’estudi amb la d’altres municipis similars i amb les taxes mitjanes de la província i de Catalunya.

Finalment, i en cooperació amb el municipi o ens local, es formulen una sèrie de propostes de millora, que poden anar des de reformular la taxa completament a modificar-ne la quota tributària, incloure noves categories de comerços o nous coeficients, incloure o eliminar bonificacions fiscals, etc. De les propostes més viables es duu a terme una simulació per veure quina recaptació s’assoliria, a partir del padró fiscal.

Tota la informació es recull en un informe i es presenta a les persones implicades de l’ens local (tècnics i polítics d’hisenda, de medi ambient, etc.), i s’acompanyen de recomanacions per a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa, de disseny d’un procés de comunicació i participació, si s’escau, i d’altres elements complementaris.

Aquest tipus d’estudis es poden realitzar només per a la taxa de residus domèstica, per a la comercial, o per a ambdues.

ENT ha realitzat estudis d’aquest tipus per a l’Agència de Residus de Catalunya, l’Instituto de Estudios Fiscales, l’IHOBE, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputación de Huelva, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eivissa, la Mancomunitat de Residus  d’Urola Kosta, el Consorci de Residus del Vallès Occidental, la Mancomunitat de l’Urgellet, etc. A nivell local, també ha teballat amb els Ajuntaments de Barcelona, Bilbao, Tarragona, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Sabadell, Mataró, Terrassa o Manresa, entre molts d’altres.

Un tipus particular d’estudi de taxes és l’estudi de viabilitat d’implantació d’un sistema de pagament per generació, que descrivim en aquest altre apartat.

A més a més, els consultors han escrit nombrosos articles i publicacions en matèria de taxes de residus.

Si vols informació d’algun dels projectes municipals en concret envia’ns un correu a info@ent.cat.

> A més, el 2018 vam impulsar l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus amb la voluntat de realitzar un seguiment continuat dels instruments de fiscalitat dels residus dins de l’estat espanyol. El nostre objectiu és impulsar la utilització de les eines fiscals per finançar i incentivar una millor gestió dels residus.