Sergio Sastre Sanz | ENT medio ambiente y gestión

Recentment s’han publicat els comptes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) per a 2016 sobre gestió de residus municipals, on es recopilen les dades de recollida, tractament i disposició de residus en abocadors i incineradores. Aquests comptes són importants ja que a partir d’aquests es calcula el percentatge de reciclatge a efectes de la Directiva Marc de Residus a nivell estatal.
Tot i la rellevància d’aquests comptes, quan es miren al detall, sorprenen alguns aspectes relacionats amb la qualitat de les dades:

 • Balanços de massa d’instal·lacions on es registren sortides més grans que les entrades (passa fins a 20 instal·lacions)
 • Comunitats amb resultats poc versemblants, com el cas de la recuperació d'”altres materials” en plantes d’envasos lleugers de Catalunya.
 • Dades de pèrdues amb grans diferències entre comunitats autònomes.
 • Els bioestabilizados resultants del tractament de la fracció resta poden ser comptabilitzats com reciclats, quan aquests materials es destinen a determinats usos. En aquest sentit sorprenen les grans diferències entre els bioestabilizados que s’han aconseguit utilitzar per a aquests usos i per tant comptar com reciclats en Comunitats com el País Valencià on s’anoten 203.082 tones en plantes de triatge i compostatge (un 13,6% de les entrades a aquestes plantes a la comunitat), mentre que Catalunya es destina pràcticament tot el bioestabilitzat a abocador. Cal preguntar-se quins mètodes de comprovació s’utilitzen per a acreditar els usos d’aquestes tones de bioestabilizados amb l’objectiu que puguin ser comptats com a reciclat. O almenys, especificar quina part dels bioestabilizados s’han destinat a abocador de manera explícita.
 • Tenint en compte que la suma de les pèrdues i el bioestabilitzat en instal·lacions de tractament de fracció resta suma més del 50% del que s’explica com reciclat a Andalusia, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella Lleó, Extremadura, la Rioja, Múrcia i el País Valencià, les dues qüestions anteriors requeririen una reflexió i una explicació dels criteris de qualitat que s’utilitzen per validar aquestes dades.

A més no es fan explícites les decisions metodològiques sobre com s’ha procedit per calcular les taules de resultats agregats (realitzat pel MITECO) a partir de les dades desagregades de base (lliurats per les CCAA). Algunes d’aquestes qüestions s’aprecien en:

 • Decisions sobre com abordar les plantes que reben fluxos de llots d’EDAR.
 • Comunitats com Madrid, on les transferències entre plantes no són reflectides a les taules i cal fer un tractament específic de les dades.
 • Altres inconsistències diverses, com que el total de la fracció resta registrada en les dades agregades no quadra amb la suma de les entrades a tractament de fracció resta, o que el total de tones abocades que s’exposa en les dades agregades no quadra amb la suma de les entrades de rebutjos de fracció resta de les taules d’entrada a abocador.

A tot això cal afegir que de les 21.541.841 t comptabilitzades com a generades, l’INE s’encarrega de la compilació de les dades de recollides selectives específiques per una quantitat de 1.133.888 t. En agregat, de les tones comptabilitzades per l’INE es compten com a reciclades 1.037.305 t sense especificar si es tracta de materials recuperats i pèrdues o només materials recuperats. Aquesta xifra suposa un 91,4% de les tones comptabilitzades per l’INE i un 14,2% del total de les tones reciclades a Espanya. Sobre aquestes dades no s’ofereix cap menció addicional pel que fa a metodologia de càlcul, tot i l’important pes que té sobre les dades totals de reciclatge de residus municipals i tot i que cap altra fracció té dades de reciclatge específic tan alts, al marge del paper i el vidre que s’assumeix del 100%, ja que els materials recollits són directament lliurats a recuperadors (1).
En total, el MITECO s’anota un 18,3% de materials recuperats i un 15,6% de materials compostats sobre la generació, que junts sumen un 33,9% de reciclatge total per a Espanya el 2016, amb una distribució per CCAA com s’exposa a la figura 1. La figura 2 presenta un diagrama Sankey dels fluxos presentats en els comptes.
Aquestes són les dades que s’envien a la Comissió Europea per fer el seguiment cap al 50% exigit per la Directiva Marc el 2020 i que Espanya no va a aconseguir, tot i el desplegament de recomanacions i alertes primerenques que la Comissió ha enviat a Espanya els últims anys.

Figura 1: Percentatge de reciclatge d’Espanya i les COmunitats Autònomes, 2016.

Font: Ministerio para la Transición Ecológica: https://goo.gl/mmeSZ3

Figura 2: diagrama Sankey dels fluxes de residus municipals a Espanya, 2016.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio para la Transición Ecológica: https://goo.gl/mmeSZ3

Amb aquest panorama, cal plantejar-se què ha de canviar, ja no per assolir l’objectiu, sinó per, com a mínim, fer un seguiment amb dades sòlides. En aquest sentit, els actors implicats són tres. Les comunitats autònomes, que proveeixen les dades de les seves plantes i que serveixen com a dades de base. D’altra banda, el mateix Ministeri que dóna per bones xifres que en el context d’una producció estadística oficial plantegen dubtes metodològics i requereixen d’elaboració posterior que tampoc es fa explícita. Finalment, les instàncies europees, són responsables d’haver establert unes regles que permeten triar entre quatre mètodes de càlcul del reciclatge, dificultant la comparabilitat dels resultats entre estats membres.
En aquest sentit, en els propers mesos es publicaran les regles que regiran el càlcul de la preparació per a la reutilització i el reciclatge entre 2020 i 2035 (2). Aquestes regles són la clau per a disposar d’un marc comú i coherent que produeixi xifres comparables entre Estats membres.
Vist el context, cal interpel·lar les institucions europees i espanyoles: dissenyar sistemes d’informació ambiental consistents i creïbles és fonamental per monitoritzar els progressos i la consecució dels objectius. Quan els comptes no compten, es pot comptar qualsevol cosa.

1 Això també seria digne de reflexió, ja que tot i que els impropis d’aquestes fraccions poden representar un baix percentatge dels materials lliurats al recuperador, són rellevants en termes absoluts.
2 Des d’ENT ja hem analitzat algunes de les claus que s’haurien de tenir en compte per al disseny d’aquests comptes: https://goo.gl/kSSVBT
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Sergio Sastre Sanz | ENT medio ambiente y gestión

Recientemente se han publicado las cuentas del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) para 2016 sobre gestión de residuos municipales, donde se recopilan los datos de recogida, tratamiento y disposición de residuos en vertederos e incineradoras. Estas cuentas son importantes ya que a partir de ellas se calcula el porcentaje de reciclaje a efectos de la Directiva Marco de Residuos a nivel estatal.

A pesar de la relevancia de estas cuentas, cuando se las mira en detalle, sorprenden algunos aspectos relacionados con la calidad de los datos:

 • Balances de masa de instalaciones donde se registran salidas mayores que las entradas (ocurre hasta en 20 instalaciones)

 • Comunidades con resultados poco verosímiles, como el caso de la recuperación de “otros materiales” en plantas de envases ligeros de Cataluña.

 • Datos de pérdidas con grandes diferencias entre Comunidades Autónomas.

 • Los bioestabilizados resultantes del tratamiento de la fracción resto pueden ser contabilizados como reciclados, cuando estos materiales se destinan a determinados usos. En este sentido sorprenden las grandes diferencias entre los bioestabilizados que se han logrado utilizar para estos usos y por tanto contar como reciclados en Comunidades como la Comunidad Valenciana donde se anotan 203.082 toneladas en plantas de triaje y compostaje (un 13,6% de las entradas a estas plantas en la Comunidad), mientras que Cataluña se destina prácticamente todo el bioestabilizado a vertedero. Cabe preguntarse qué métodos de comprobación se utilizan para acreditar los usos de esas toneladas de bioestabilizados en fines que puedan ser contados como reciclado. O al menos, especificar qué parte de los bioestabilizados se han destinado a vertedero de forma explícita.

 • Teniendo en cuenta que la suma de las pérdidas y el bioestabilizado en instalaciones de tratamiento de fracción resto suma más del 50% de lo que se cuenta cómo reciclado en Andalucía, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana, las dos cuestiones anteriores requerirían una reflexión y una explicación de los criterios de calidad que se utilizan para validar estos datos.

Además no se hacen explícitas las decisiones metodológicas sobre cómo se ha procedido para calcular las tablas de resultados agregados (realizado por el MITECO) a partir de los datos desagregados de base (entregados por las CCAA). Algunas de estas cuestiones se aprecian en:

 • Decisiones sobre cómo abordar las plantas que reciben flujos de lodos de EDAR.

 • Comunidades como Madrid, donde las transferencias entre plantas no son capturadas en las tablas y hay que hacer un tratamiento específico de los datos.

 • Otras inconsistencias varias, como que el total de la fracción resto registrada en los datos agregados no cuadra con la suma de las entradas a tratamiento de fracción resto, o que el total de toneladas vertidas que se expone en los datos agregados no cuadra con la suma de las entradas de rechazos de fracción resto de las tablas de entrada a vertedero.

A todo esto hay que añadir que de las 21.541.841 t contabilizadas como generadas, el INE se encarga de la compilación de los datos de recogidas selectivas específicas por una cantidad de 1.133.888 t. En agregado, de las toneladas contabilizadas por el INE se cuentan como recicladas 1.037.305 t sin especificar si se trata de materiales recuperados y pérdidas o sólo materiales recuperados. Esta cifra supone un 91,4% de las toneladas contabilizadas por el INE y un 14,2% del total de las toneladas recicladas en España. Sobre estos datos no se ofrece ninguna mención adicional en cuanto a metodología de cálculo, a pesar del importante peso que tiene sobre los datos totales de reciclaje de residuos municipales y a pesar de que ninguna otra fracción tiene datos de reciclaje específico tan altos, al margen del papel y el vidrio que se asume del 100%, ya que los materiales recogidos son directamente entregados a recuperadores (1).

En total, el MITECO se anota un 18,3% de materiales recuperados y un 15,6% de materiales compostados sobre la generación, que juntos suman un 33,9% de reciclaje total para España en 2016, con una distribución por CCAA como se expone en la figura 1. La figura 2 presenta un diagrama Sankey de los flujos presentados en las cuentas.

Estos son los datos que se envían a la Comisión Europea para realizar el seguimiento hacia el 50% exigido por la Directiva Marco en 2020 y que España no va a alcanzar, a pesar del despliegue de recomendaciones alertas tempranas que la Comisión ha enviado a España en los últimos años.

Figura 1: Porcentaje de reciclaje de España y las Comunidades Autónomas, 2016.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica: https://goo.gl/mmeSZ3

Figura 2: diagrama Sankey de los flujos de residuos municipales en España, 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica: https://goo.gl/mmeSZ3

Con este panorama, cabe plantearse qué tiene que cambiar, ya no para alcanzar el objetivo, si no para, como mínimo, hacer un seguimiento con datos sólidos. En este sentido, los actores implicados son tres. Las Comunidades Autónomas, que proveen los datos de sus plantas y que sirven como datos de base. Por otro lado, el propio Ministerio que da por buenas cifras que en el contexto de una producción estadística oficial plantean dudas metodológicas y requieren de elaboración posterior que tampoco se hace explícita. Por último, las instancias europeas, son responsables de haber establecido unas reglas que permiten elegir entre cuatro métodos de cálculo del reciclaje, dificultando la comparabilidad de los resultados entre Estados miembros.

En este sentido, en los próximos meses se publicarán las reglas que regirán el cálculo de la preparación para la reutilización y el reciclaje entre 2020 y 2035 (2). Estas reglas son la clave para contar con un marco común y coherente que produzca cifras comparables entre Estados miembros.

Visto el contexto, cabe interpelar a las instituciones europeas y españolas: diseñar sistemas de información ambiental consistentes y creíbles es fundamental para monitorizar los progresos y la consecución de los objetivos. Cuando las cuentas no cuentan, se puede contar cualquier cosa.

1 Esto también sería digno de reflexión, ya que a pesar de que los impropios de estas fracciones pueden representar un bajo porcentaje de los materiales entregados a recuperador, son relevantes en términos absolutos.

2 Desde ENT ya hemos analizado algunas de las claves que deberían tenerse en cuenta para el diseño de estas cuentas: https://goo.gl/kSSVBT

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Sergio Sastre Sanz | ENT environment & management

The Spanish Ministry for the Ecological Transition (MITECO) has recently published the accounts on municipal waste management for 2016, which compile data on waste collection, treatment and disposal in Spain. These accounts serve to calculate the recycling rate of Spain as required by the Waste Framework Directive.

Despite the relevance of these accounts, several points related to their quality are striking:

 • There are mass balances for treatment facilities where outputs are larger than inputs. This happens in 20 facilities.

 • The results of several Autonomous Communities are doubtful, for example the recovery of the so-called “other materials” (1) at packaging classification plans in Catalonia.

 • Material losses (inputs-outputs) largely differ across facilities and Autonomous Communities.

 • Biostabilised organic matter resulting from the mechanical-biological treatment of co-mingled waste can be accounted for as recycled if these materials are devoted to specific uses. There are striking differences in the amount of biostabilised materials that are in this sense “recycled” at each Autonomous Community. For example in Valencia, 203,082 t were accounted for as recycled at mechanical-biological treatment plants, which represents 13.6% of the input to these facilities in that Autonomous Community. However, in Catalonia most of the biostabilised materials were disposed of in landfills. The document do not specify the way in which Autonomous Communities have credited the uses of biostabilised materials.

 • Taking into account that losses and biostabilised materials add up to more than 50% of the overall recycling rate in Andalusia, Cantabria, Castile La Mancha, Castile León, Extremadura, La Rioja, Murcia and Valencia, these two items might require further insight and explanation about the criteria to validate these data.

Furthermore,  the methodological decisions to convert raw data from waste collection and treatment (provided by the autonomous Communities) into aggregated data and overall recycling rates (carried out by MITECO) are not explicit. The fact that some decisions have been made can be appreciated, among others,  in the following items:

 • Besides municipal solid waste, several treatment facilities receive sludges which are treated alongside organic matter from municipal waste, although sludges are not considered within municipal waste for the calculation of the recycling rate. The way in which this is taken into account is not made explicit.

 • Several Autonomous Communities require specific data processing, such as Madrid, where there are transferences of materials between plants which are not explicit in the tables and require specific assumptions, not made explicit, though.

 • There are inconsistencies such as the sum of mixed waste resulting from adding up the disaggregated data does not match with the totals shown in the  aggregated results. The same occurs with the amounts landfilled.

In addition, it should be mentioned data on waste generation and recycling for specific items  is provided by the National Statistics Institute (INE). INE provides data on waste generation which represent 1,133,888 t, over a total waste generation of 21,541,841 t. Of these 1,133,888 t of waste generation, INE estimates 1.037.305 t to be recycled which means that for the items accounted for by INE, the recycling rate is 91.4%. This figure is largely higher than the recycling figure of any of the waste streams accounted for by the Autonomous Communities, except for paper/cardboard and glass packaging for which waste collection is accounted for as recycling (2) (i.e. waste collection=recycling, for these two items).

Overall, Spain recovered 18.3% and composted 15.6% of total waste generated, which together adds up to 33.9% recycling rate in 2016. Figure 1 shows the recycling rate at national and regional levels and figure 2 displays a Sankey diagram of waste flows presented in the accounts.

These data are delivered to the European Commission for the compliance with the targets of the Waste Framework Directive to be appraised. The target is 50% recycling in 2020, which Spain is not going to accomplish despite the recommendations and early warnings sent by the Commision in recent years.

Figure 1. Recycling rate of Spain and the Autonomous communities, 2016.

Source: Ministerio para la Transición Ecológica: https://goo.gl/mmeSZ3

Figure 2: Sankey diagram of municipal waste flows in Spain, 2016.

Source: own elaboration from Ministerio para la Transición Ecológica: https://goo.gl/mmeSZ3

In this context, one wonders what has to change, no longer to reach the objective, if not to have a solid foundation to monitor recycling in Spain. In this sense there are three main actors involved. First, the Autonomous Communities which provide inconsistent data on collection and treatment. Second, the MITECO, in charge of validating these data, which in the context of official statistics raise significant doubts about the data itself and the further processing made at MITECO. Finally, the EU, in charge of establishing methods and rules for accounting that allow four different methods for the calculation of recycling rates, which hinders comparability across Member States.

In the next months new rules and methods for the accounting of the recycling rates beyond 2020 are expected to be approved. These rules are key to framing these accounts in a comparable and coherent fashion. The European and Spanish institutions must be challenged: designing consistent and credible environmental information systems is essential to monitor progress towards the objectives. You cannot tell anything when the count do not add up.

1 Meaning other than metals, plastic, paper/cardboard, glass and composite materials (e.g. beverage “bricks”).

2 This point itself might deserve further reflection since it is assumed that there are not impurities in waste collection for these waste streams. Despite impurities might represent a low share of waste collection for these specific streams, even 1-2% of impurities might be significant in absolute terms given the amounts of paper/cardboard and glass packaging separately collected in Spain.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]