ENT va redactar una Proposició de Llei sobre fiscalitat ambiental encarregada per Iniciativa per Catalunya-Verds, conjuntament amb WWF España, Ecologistas en Acción, Greenpeace i CC.OO. La Proposició es va registrar al Congreso de los Diputados el 21 de juliol de 2009.

La Proposició de Llei tenia l’objectiu d’introduir diverses mesures de fiscalitat ambiental a l’ordenament estatal, introduint, per una banda, reformes ambientals en tributs ja existents, i per una altra, creant nous tributs que gravin certes pràctiques ambientalment perjudicials. Es perseguia gravar en major mesura les activitats més contaminants, eliminar certs beneficis fiscals ambientalment injustificables i bonificar les pràctiques més sostenibles. Les reformes que es plantejaven podrien tenir una incidència global neutra sobre la recaptació. No es perseguia incidir sobre la recaptació total obtinguda, sinó sobre les vies per les quals s’obté aquesta recaptació, afavorint una economia més sostenible.

Al Títol I s’articulava la introducció de criteris ambientals en impostos ja existents: Impost sobre Hidrocarburs, Impost especial sobre les Vendes Minoristes de determinats Hidrocarburs, Impost sobre Societats, Impost especial sobre determinats Medis de Transport, Impost sobre el Valor Afegit i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, entre altres tributs.

Al Títol II es creaven diversos nous impostos ambientals: l’Impost sobre la energia nuclear, els Impostos sobre l’abocament i incineració de residus, l’Impost sobre bosses de plàstic d’un sol us, l’Impost sobre el canvi d’usos del sòl (la recaptació del qual seria afectada al Fons per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat) i l’Impost sobre substàncies d’elevat nivell de preocupació (cancerígenes, mutàgenes, bioacumulables, tòxiques per la reproducció, etc.).

Finalment, el Títol III abordava la reforma ecològica de la regulació sobre Hisendes Locals. Davant la manca de recursos que pateixen els ens locals i davant la seva excessiva dependència dels ingressos vinculats amb la construcció, la proposta incrementava o creava alguns recursos addicionals i sobretot reduïa aquesta dependència.

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Iniciativa per Catalunya – Verds