ENT va redactar una Proposició de Llei sobre fiscalitat ambiental encarregada per Iniciativa per Catalunya-Verds, conjuntament amb WWF España, Ecologistas en Acción, Greenpeace i CC.OO. La Proposició es va registrar al Congreso de los Diputados el 21 de juliol de 2009.

La Proposició de Llei tenia l’objectiu d’introduir diverses mesures de fiscalitat ambiental a l’ordenament estatal, introduint, per una banda, reformes ambientals en tributs ja existents, i per una altra, creant nous tributs que gravin certes pràctiques ambientalment perjudicials. Es perseguia gravar en major mesura les activitats més contaminants, eliminar certs beneficis fiscals ambientalment injustificables i bonificar les pràctiques més sostenibles. Les reformes que es plantejaven podrien tenir una incidència global neutra sobre la recaptació. No es perseguia incidir sobre la recaptació total obtinguda, sinó sobre les vies per les quals s’obté aquesta recaptació, afavorint una economia més sostenible.

Al Títol I s’articulava la introducció de criteris ambientals en impostos ja existents: Impost sobre Hidrocarburs, Impost especial sobre les Vendes Minoristes de determinats Hidrocarburs, Impost sobre Societats, Impost especial sobre determinats Medis de Transport, Impost sobre el Valor Afegit i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, entre altres tributs.

Al Títol II es creaven diversos nous impostos ambientals: l’Impost sobre la energia nuclear, els Impostos sobre l’abocament i incineració de residus, l’Impost sobre bosses de plàstic d’un sol us, l’Impost sobre el canvi d’usos del sòl (la recaptació del qual seria afectada al Fons per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat) i l’Impost sobre substàncies d’elevat nivell de preocupació (cancerígenes, mutàgenes, bioacumulables, tòxiques per la reproducció, etc.).

Finalment, el Títol III abordava la reforma ecològica de la regulació sobre Hisendes Locals. Davant la manca de recursos que pateixen els ens locals i davant la seva excessiva dependència dels ingressos vinculats amb la construcció, la proposta incrementava o creava alguns recursos addicionals i sobretot reduïa aquesta dependència.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]


[link]Accés a la proposició de llei[/link]ENT redactó una Proposición de Ley sobre fiscalidad ambiental encargada por Iniciativa per Catalunya-Verds, juntamente con WWF España, Ecologistas en Acción, Greenpeace i CC.OO. La Proposición se registró en el Congreso de los Diputados el 21 de julio de 2009.

La Proposición de Ley tenía el objetivo de introducir diversas medidas de fiscalidad ambiental en el ordenamiento estatal, introduciendo, por un lado, reformas ambientales en tributos ya existentes, y creando, por otro lado, nuevos tributos que graven ciertas prácticas ambientalmente perjudiciales. Se perseguía gravar en mayor medida las actividades más contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles. Las reformas que se planteaban podrían tener una incidencia global neutra sobre la recaudación. No se perseguía incidir sobre la recaudación total obtenida, sino sobre las vías por las que se obtiene dicha recaudación, favoreciendo una economía más sostenible.

En el Título I se articulaba la introducción de criterios ambientales en impuestos ya existentes: Impuesto sobre Hidrocarburos, Impuesto especial sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto especial sobre determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, entre otros tributos.

En el Título II se creaban diversos nuevos impuestos ambientales: el Impuesto sobre la energía nuclear, los Impuestos sobre el vertido y la incineración de residuos, el Impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso, el Impuesto sobre el cambio de usos del suelo (cuya recaudación sería afectada al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad) y el Impuesto sobre sustancias de elevado nivel de preocupación (carcinógenas, mutágenas, bioacumulables, tóxicas para la reproducción, etc.).

Finalmente, el Título III abordaba la reforma ecológica de la regulación sobre Haciendas Locales. Ante la falta de recursos de que adolecen los entes locales y ante su excesiva dependencia de los ingresos vinculados con la construcción, la propuesta incrementaba o creaba algunos recursos adicionales y sobre todo reducía dicha dependencia.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[client_es]Iniciativa per Catalunya-Verds[/client_es]
[link]Acceso a la proposición de ley[/link]ENT drafted a law on environmental taxation commissioned by Iniciativa per Catalunya-Verds (green political party), together with three NGOs (WWF Spain, Ecologistas en acción and Greenpeace) and a trade union (CCOO). The proposition was registered in the Spanish Parliament on 21st July 2009.

The law proposal intended to introduce various measures of environmental taxation at national level, introducing environmental reforms in existing taxes, and creating new taxes levied on certain environmentally harmful practices. It pursued increased taxation of the most polluting activities, phasing out of certain unjustifiable tax credits and to create several tax benefits for some environmentally sustainable practices. Overall, the reform could have been revenue neutral. The intention was not to affect the total revenue, but the ways in which such incomes were obtained, favouring a more sustainable economy.

In Title I of the bill, the introduction of environmental criteria in existing taxes was articulated. In Title II, some new environmental taxes were developed: a tax on nuclear power, taxes on landfill and incineration of waste, a tax on disposable plastic bags, a tax on land use change and a tax on high level on hazardous substances. Finally, Part III addressed the ecological reform of Local Treasuries.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2009[/data_en]
[client_en]Iniciativa per Catalunya-Verds[/client_en]
[link]Access to the law proposal[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Iniciativa per Catalunya – Verds