Els residus de la publicitat representen una part no menyspreable (i creixent) dels residus municipals. Els residus de la publicitat, tot i que en la seva major part són reciclables, sovint acaben al terra de les entrades dels habitatges, a la via pública o en papereres, sense ser finalment reciclats. Conscient d’aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Barcelona ha dut a terme diverses iniciatives per adreçar aquesta problemàtica. I l’any 2012 encarregà a ENT un estudi de diagnosi dels residus de publicitat generats a la ciutat de Barcelona.

autoria

ENT environment & management

data

2012

client

Ajuntament de Barcelona