El gener del 2002 Torrelles de Llobregat (Barcelona) va implantar una taxa d’escombraries pionera a l’Estat espanyol. Els ciutadans i establiments comercials paguen segons la generació efectiva de residus que produeixen. L’Ajuntament ha implantat una recollida porta a porta en la que en dies diferents es recullen les diferents fraccions de les escombraries. Per a la recollida de la fracció inorgànica de les deixalles l’Ajuntament ha estandarditzat unes bosses especials que es distribueixen en comerços col·laboradors i que porten incorporat en el seu preu la taxa d’escombraries. Així, a més bosses utilitzades més es paga de taxa, sent un sistema més just, transparent i incentivador de la reducció i el reciclatge, ja que per a la resta de fraccions importants (orgànica, paper i vidre) no es paga. L’ús d’aquestes bosses és obligatori, per tant, les bosses d’escombraries no estandarditzades no es recullen.
Pel que fa als grans generadors de fracció orgànica, addicionalment, paguen segons la mida i periodicitat de recollida d’un contenidor que els cedeix l’Ajuntament per al seu ús exclusiu.
Amb el nou sistema s’espera arribar al 75% de recuperació de les deixalles i progressar sensiblement en l’àmbit de la reducció de residus.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2002[/data]
[publicacio]Equipamiento y Servicios Municipales,[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2002) Pago por generación de residuos municipales en Torrelles de Llobregat. Equipamiento y Servicios Municipales, 104, p. 20-29.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Desde enero de 2002 Torrelles de Llobregat (Barcelona) ha implantado una tasa de basura pionera en el Estado español. Los ciudadanos y establecimientos comerciales pagan según la generación efectiva de residuos que producen. El Ayuntamiento ha implantado una recogida puerta a puerta en la que en días diferentes se recogen las diferentes fracciones de la basura. Para la recogida de la fracción inorgánica de los desechos el Ayuntamiento ha estandarizado unas bolsas especiales que se distribuyen en comercios colaboradores y que llevan incorporado en su precio la tasa de basuras. Así, a más bolsas utilizadas más se paga de tasa, siendo un sistema más justo, transparente e incentivador de la reducción y el reciclaje, puesto que para el resto de fracciones importantes (orgánica, papel y vidrio) no se paga. El uso de estas bolsas es obligatorio, por tanto, las bolsas de basuras no estandarizadas no se recogen.
Con respecto a los grandes generadores de fracción orgánica, adicionalmente, pagan según el tamaño y periodicidad de recogida de un contenedor que les cede el Ayuntamiento para su uso exclusivo.
Con el nuevo sistema se espera llegar al 75% de recuperación de los desechos y progresar sensiblemente en el ámbito de la reducción de residuos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2002[/data]
[publicacio]Equipamiento y Servicios Municipales,[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2002) Pago por generación de residuos municipales en Torrelles de Llobregat. Equipamiento y Servicios Municipales, 104, p. 20-29.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2002

publicació

Equipamiento y Servicios Municipales

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2002) Pago por generación de residuos municipales en Torrelles de Llobregat. Equipamiento y Servicios Municipales, 104: 20-29.