En Mike Stinavage s’incorpora a la Fundació ENT per treballar en el projecte LIFE BIOBEST sobre bioresidus.

Mike Stinavage (Pittsburgh, 1993) és un investigador especialitzat en gestió de residus orgànics, economia circular i federalisme. Amb experiència en polítiques públiques ambientals i comunicació als Estats Units i la UE. Els seus principals interessos són la prevenció i revaloració de residus, la comunicació política i la governança municipal.

El projecte LIFE BIOBEST preten potenciar una millora significativa dels sistemes de recollida i tractament, i conseqüentment de la quantitat i puresa del material d’entrada a planta, reduint les pèrdues de procés i afavorint la conversió dels bioresidus en compost i digestat d’alta qualitat. El consorci LIFE BIOBEST està liderat per la Fundació ENT i està integrat per Consorzio Italiano Compostatori, ACR+, European Compost Network i Zero Waste Europe. És un projecte preparatori LIFE de 2,5 anys finançat per la Comissió Europea.