Les obligacions de la UE sobre la recollida selectiva de bioresidus entraran en vigor a finals de 2023, augmentant la disponibilitat de bioresidus separats en origen per al compostatge i la digestió anaeròbica. Per garantir el desenvolupament de les millors pràctiques de gestió de bioresidus i la producció de compost i digestat de qualitat per a la seva aplicació al sòl, minimitzant qualsevol efecte negatiu i tancant de forma efectiva el cicle, cal una anàlisi exhaustiva de les estratègies, instruments i esquemes de gestió dels residus biològics i dels seus resultats, atès que existeix gran disparitat entre las experiències de la UE.

El projecte LIFE BIOBEST pretén identificar i validar les Millors Pràctiques (BP) i instruments de gestió actuals al llarg de la cadena de gestió dels bioresidus (des de la generació fins al tractament) que permeten la producció de compost i digestat de qualitat i establir una sèrie de Key Performing Indicators (KPI) de referència, a partir de l’anàlisi de bases de dades i experiències existents. Mitjançant reunions interconnectades de co-creació amb diferents agents experts i rellevants del sector, s’identificaran i s’aportaran solucions per superar les barreres tècniques, normatives, econòmiques i ambientals per adoptar àmpliament les BP proposades. Es crearà una guia integral per l’àmbit de la UE, juntament amb dues guies en forma d’arbre, de suport a la decisió per a que les autoritats locals i regionals adaptin els models de gestió de residus biològics al seu context específic, oferint BP i instruments de gestió factibles per a promoure la recollida eficient i posterior reciclatge de bioresidus en compost i digestat de qualitat. A partir d’una anàlisi dels materials d’entrada, de les pràctiques de tractament i de la qualitat del compost i digestat resultant, es desenvoluparà una proposta d’estàndards europeus per als residus biològics que entren al compostatge i la digestió anaeròbica amb l’objectiu final de promoure la certificació d’aquests materials i dels tractaments, garantint uns processos de gestió òptims i un retorn segur al sòl.

Els resultats de LIFE BIOBEST pretenen potenciar una millora significativa dels sistemes de recollida i tractament, i conseqüentment de la quantitat i puresa del material d’entrada a planta, reduint les pèrdues de procés i afavorint la conversió dels bioresidus en compost i digestat d’alta qualitat.

El consorci LIFE BIOBEST està liderat per la Fundació ENT i està integrat per Consorzio Italiano Compostatori, ACR+, European Compost Network i Zero Waste Europe. És un projecte preparatori LIFE de 2,5 anys finançat per la Comissió Europea.

 

autoria
Fundació ENT
data

2023-2025

client

Comissió Europea