El volum de materials usats en el sistema econòmic és un mitjà per mesurar l’anomenat metabolisme social, o dimensions físiques de la societat de consum, i pot utilitzar-se com a indicador indirecte i aproximat de la sostenibilitat. La comptabilitat del flux de materials es pot utilitzar per provar la hipòtesi de la desmaterialització, la idea que el progrés tecnològic produeix una disminució en total de material utilitzat (forta desmaterialització) o material utilitzat per unitat monetària de la producció (desmaterialització dèbil).
Aquest article mostra els resultats d’un anàlisi de flux de materials per a Espanya per al període de 1980 a 2000. L’anàlisi revela la, tan forta com feble, desmaterialització que va tenir lloc durant el període analitzat. Tot i que la població no va augmentar considerablement, els materials mobilitzats per l’economia espanyola (DMI) es van incrementar en un 85% en termes absoluts, superant el creixement del PIB. A més, Espanya es va convertir en més depenent del comerç exterior en termes físics. De fet, les seves importacions són més del doble de la quantitat de les seves exportacions en termes de pes.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2004[/data]
[publicacio]International Journal of Global Environmental Issues[/publicacio]
[referencia]Cañellas, S., González, A.C., Puig, I., Russi, D., Sendra, C., Sojo, A. (2004) Material Flow Accounting of Spain. International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 4, No. 4,  p. 229-241. [/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]El volumen de materiales usados en el sistema económico es un medio para medir el llamado metabolismo social, o dimensiones físicas de la sociedad de consumo, y puede ser tomado como un indicador indirecto y aproximado de la sostenibilidad. La contabilidad del flujo de materiales se puede utilizar para probar la hipótesis de la desmaterialización, la idea de que el progreso tecnológico produce una disminución en total de material utilizado (fuerte desmaterialización) o material utilizado por unidad monetaria de la producción (desmaterialización débil).
Este artículo muestra los resultados de un análisis de flujo de materiales para España para el período de 1980 a 2000. El análisis revela la, tanto fuerte como débil, desmaterialización que tuvo lugar durante el período analizado. Aunque la población no aumentó considerablemente, los materiales movilizados por la economía española (DMI) se incrementaron en un 85% en términos absolutos, superando el crecimiento del PIB. Además, España se convirtió en más dependiente del comercio exterior en términos físicos. De hecho, sus importaciones son más del doble de la cantidad de sus exportaciones en términos de peso.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2004[/data_es]
[publicacio_es]International Journal of Global Environmental Issues[/publicacio_es]
[referencia_es]Cañellas, S., González, A.C., Puig, I., Russi, D., Sendra, C., Sojo, A. (2004) Material Flow Accounting of Spain. International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 4, No. 4,  p. 229-241. [/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]Material throughput is a means of measuring the so-called social metabolism, or physical dimensions of a society’s consumption, and can be taken as an indirect and approximate indicator of sustainability. Material flow accounting can be used to test the dematerialisation hypothesis, the idea that technological progress causes a decrease in total material used (strong dematerialisation) or material used per monetary unit of output (weak dematerialisation).
This paper sets out the results of a material flow analysis for Spain for the period from 1980 to 2000. The analysis reveals that neither strong nor weak dematerialisation took place during the period analysed. Although the population did not increase considerably, materials mobilised by the Spanish economy (DMI) increased by 85% in absolute terms, surpassing GDP growth. In addition, Spain became more dependent on external trade in physical terms. In fact, its imports are more than twice the amount of its exports in terms of weight.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2004[/data_en]
[publicacio_en]International Journal of Global Environmental Issues[/publicacio_en]
[referencia_en]Cañellas, S., González, A.C., Puig, I., Russi, D., Sendra, C., Sojo, A. (2004) Material Flow Accounting of Spain. International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 4, No. 4,  p. 229-241. [/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2004

publicació

International Journal of Global Environmental Issues

referència bibliogràfica

Cañellas, S., González, A.C., Puig, I., Russi, D., Sendra, C., Sojo, A. (2004) Material Flow Accounting of Spain. International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 4, No. 4: 229-241.