Aquest informe tenia com a objectiu descriure i comparar els diferents impostos sobre l’abocament i la incineració de residus existents a Espanya. Va ser elaborat pel Dr. Ignasi Puig Ventosa i la Dra. Ana Citlalic González Martínez, en el marc d’un projecte d’investigació per a l’Instituto de Estudios Fiscales (Ministeri d’Economia i Hisenda).

L’informe recull les principals característiques dels impostos i la recaptació atribuïble a cada un i als diferents tipus de contribuents, des de la seva entrada en vigor. Així mateix, a partir de l’anàlisi de l’evolució de la generació de residus i de les quantitats afectades pels impostos, des d’abans de la seva aprovació, s’analitza la seva efectivitat. L’absència important d’informació, la concurrència d’altres polítiques a favor de la reducció i del reciclatge de residus, i l’efecte de la crisi econòmica, han dificultat la identificació de la incidència dels impostos, però no impedeixen obtenir una sèrie de conclusions d’interès.

autoria

ENT environment & management

data

2010

client

Instituto de Estudios Fiscales