El número d’aquest març (114) de la revista Ambient@ recull un  article dels membres d’ENT Luís Campos, Jaume Freire, Aina González i Ignasi Puig, titulat “Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de nieve en España”.
Les zones d’alta muntanya es troben entre els sistemes més sensibles al canvi climàtic, podent-se observar diversos efectes, com la reducció de la coberta de neu o el retrocés de les glaceres a conseqüència de canvis en els patrons de temperatura i precipitació, entre d’altres. Diversos estudis indiquen que el canvi climàtic pot comportar diversos impactes sobre el turisme de neu, incloent la reducció de la temporada i de les zones esquiables. Aquest article presenta una anàlisi dels impactes del canvi climàtic en zones de turisme d’hivern d’Espanya, centrant-se en la descripció de possibles mesures d’adaptació, i una anàlisi cost-benefici segons diversos escenaris climàtics per dues mesures d’adaptació: l’augment de la innivació artificial i l’ampliació d’horaris d’activitat. Els principals resultats indiquen que l’adopció de forma aïllada de les mesures anteriorment indicades pot no constituir la resposta adequada, en la mesura que poden no ser prou rendibles. Es requerirà la combinació de diverses mesures potencialment de menor impacte com: la protecció de recursos nivals de forma respectuosa amb el medi ambient; millorar el monitoratge meteorològic i climàtic; la diversificació d’activitats recreatives; o la pròpia conversió d’estacions d’esquí en estacions de muntanya que operin durant tot l’any.
Aquest article s’ha elaborat en el marc de l’estudi “Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de invierno en España” realitzat amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
logo fundacion bio
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [referencia]Campos Rodrigues L.M.,  Freire-González J.,  González Puig A., Puig-Ventosa I. (2016) Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de nieve en España. Revista Ambienta 114, pp. 96-108.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link] [link]Índex de la revista[/link]El número de este marzo (114) de la revista Ambient@ recoge un artículo de los miembros de ENT Luís Campos, Jaime Freire, Aina González y Ignasi Puig, titulado “Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de nieve en España”.
Las zonas de alta montaña se encuentran entre los sistemas más sensibles al cambio climático, pudiéndose observar diversos efectos, como la reducción de la cubierta de nieve o el retroceso de los glaciares a consecuencia de cambios en los patrones de temperatura y precipitación, entre otros. Diversos estudios indican que el cambio climático puede conllevar varios impactos sobre el turismo de nieve, incluyendo la reducción de la temporada y de las zonas esquiables. Este artículo presenta un análisis de los impactos del cambio climático en zonas de turismo de invierno de España, centrándose en la descripción de posibles medidas de adaptación, y un análisis coste-beneficio según varios escenarios climáticos para dos medidas de adaptación: el aumento de la innivación artificial y la ampliación de horarios de actividad. Los principales resultados indican que la adopción de forma aislada de las medidas anteriormente indicadas puede no constituir la respuesta adecuada, en la medida de que pueden no ser suficientemente rentables. Se requerirá la combinación de varias medidas potencialmente de menor impacto como: la protección de recursos nivales de forma respetuosa con el medio ambiente; mejorar el monitoreo meteorológico y climático; la diversificación de actividades recreativas; o la propia conversión de estaciones de esquí en estaciones de montaña que operen durante todo el año.
Este artículo fue realizado en el marco del estudio “Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de invierno en España” realizado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
logo fundacion bio
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [referencia_es]Campos Rodrigues L.M.,  Freire-González J.,  González Puig A., Puig-Ventosa I. (2016) Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de nieve en España. Revista Ambienta 114, pp. 96-108.[/referencia_es] [link]Acceso al artículo[/link] [link]Índice de la revista[/link]The article “Costs and benefits of the adaptation to climate change in the winter tourism sector in Spain” (original version in Spanish, “Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de invierno en España”) was written by ENT members Luís Campos Rodrigues, Jaume Freire, Aina González and Ignasi Puig, and published in the March edition (No114) of the Journal Ambient@.
High-altitude mountain areas are pointed out as one the most vulnerable systems to climate change. Likely future changes in temperature and precipitation levels may contribute to the occurrence of detrimental effects on the previous areas such as those referring to the reduction in snow coverage or the gradual disappearance of glaciers. Several studies indicate that the winter tourism sector could be highly affected by climate change because of the likely reductions of the length of winter skiing seasons and skiable areas. This article focus on the potential impacts of climate change on winter tourism in Spain moreover, it describes possible adaptation measures for this sector, and consequently presents a cost-benefit analysis of two adaptation actions, namely the higher production of artificial snow and the increase in the hours of operation of ski resorts. Main results indicate that the adoption of single adaptation measures such as those previously mentioned may not represent the proper answer to climate change due to likely economic losses associated with their implementation. It may be necessary to combine various measures that minimize socio-economic and environmental costs. Some options include the protection and conservation of snow pack; the improvement of the meteorological and climate monitoring; the diversification of snow-based recreational activities; or even the adaptation of ski to mountain resorts, allowing these to operate during the whole year.
This study is part of the project “Costs and benefits of the adaptation to climate change in the winter tourism sector of Spain” (“Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de invierno en España”), which was financed by the Biodiversity Foundation (Fundación Biodiversidad) of the Ministry of Agriculture, Food, and Environment of Spain (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
logo fundacion bio
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [referencia_en]Campos Rodrigues L.M.,  Freire-González J.,  González Puig A., Puig-Ventosa I. (2016) Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de nieve en España. Revista Ambienta 114, pp. 96-108.[/referencia_en] [link]Access to the article[/link] [link]Journal index[/link]