La Fundació ENT publica l’informe “Seguiment de la crisi de la COVID en la pesca mediterrània espanyola. Un sector que capeja la crisi “, una avaluació actualitzada de l’impacte econòmic del coronavirus a la flota pesquera mediterrània espanyola.
Les principals conclusions són les següents:
El sector pesquer mediterrani en els primers deu mesos de l’any no ha estat aliè a la crisi de la COVID. La major part de la disminució dels ingressos es va produir en els primers mesos de la crisi (març-juny), coincidint amb les dificultats operatives que van forçar l’aturada temporal de part de la flota. Posteriorment, amb dades fins a finals d’octubre, la caiguda d’ingressos ha estat més moderada. La facturació agregada al període gener-octubre va disminuir un 14,6% respecte a la facturació mitjana de el mateix període per als anys 2017-2019, mentre que per als mesos de juliol-octubre (últimes dades disponibles) la disminució va ser d’un 7,6%.
Tot i la disminució de l’activitat pesquera en les primeres setmanes de la crisi i les interrupcions temporals de canal HORECA, el consum domiciliari ha evitat una caiguda en la demanda i ha permès una disminució en la facturació lleugerament inferior a la mitjana del conjunt de la economia espanyola.

Il·lustració 1 Índex de xifra de negocis empresarial (gener-setembre 2020)

mQRT6xV7RQG5QF8a8dKSJQ (3)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Índex sectorial de xifra de negocis empresarial, INE i la facturació mensual de el sector pesquer mediterrani facilitat per les respectives comunitats autònomes.

Hi ha diferències significatives entre arts de pesca que han de ser estudiades en detall en un futur per a comprendre millor la resiliència dels diversos segments de la flota. Les avaluacions prèvies apunten un millor comportament de la facturació a la pesca d’arts menors i impactes majors en arrossegament i cèrcol. Igualment, les dades de facturació assenyalen que s’han produït diferències geogràfiques importants.
D’altra banda, els costos han disminuït gràcies a la baixada del preu del petroli, l’ajust de la pressió pesquera i el desplegament d’ajuts públics. Els principals factors de disminució de costos són els següents:

 • El preu mitjà del gasoil B en el període gener-octubre ha disminuït un 11% respecte a el valor mitjà 2017-2019. Un cop finalitzada la primera fase de la pandèmia, entre juliol i octubre, el preu ha continuat per sota dels valors de referència. Aquesta baixada és especialment rellevant per al sector de l’arrossegament
 • Els dies que les embarcacions s’han quedat a port a causa de l’COVID han suposat una disminució en els costos operatius, eliminant el cost del petroli, i reduint altres despeses com aprovisionaments, esquers, recanvis, etc.
 • Han disminuït els costos salarials gràcies als ajuts públics desplegades per cobrir els costos de personal (ERTEs i suports a les parades extraordinàries a causa de l’COVID) els dies que va cessar l’activitat pesquera.
 • La disminució de el cost del petroli i dels costos laborals suposa, en una primera estimació, una reducció total de costos lleugerament per sobre de l’10% respecte a les despeses que es van tenir en el mateix període l’any 2018 en el segment de l’arrossegament, i lleugerament per sobre de el 5% en el cas de la beta.
 • El 2020 també han augmentat els imports subvencionables durant els períodes de veda en algunes comunitats, ajustant més el període subvencionat al realment executat.
 • D’altra banda, totes les comunitats autònomes s’han destinat més recursos públics a donar suport a el sector mitjançant mesures un mix d’ajuts. Els usos han estat molt diversos, per exemple en el marc de la seguretat i la salut es van establir ajudes directes per compensar els costos extraordinaris produïts per la COVID i / o compres directes per part de l’administració.
 • Igualment, en gairebé la totalitat de comunitats autònomes s’ha subvencionat amb ajudes extraordinàries el funcionament de les llotges per compensar la disminució de la facturació a través de la qual es financen.
 • De la mateixa manera en la pràctica totalitat s’han intensificat les campanyes de compra de productes alimentaris de proximitat, a més de les ajudes de tipus generalista per cobrir necessitats financeres.
 • Finalment, en algunes comunitats autònomes s’han reduït o exonerat les taxes portuàries.

Més informació: info@ent.cat
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informe complet[/link] [link]Resum[/link]La Fundació ENT publica el informe “Seguimiento de la crisis del COVID en la pesca mediterránea española. Un sector que capea la crisis”, una evaluación actualizada del impacto económico del coronavirus en la flota pesquera mediterránea española.
Las principales conclusiones son las siguientes:
El sector pesquero mediterráneo en los primeros diez meses del año no ha sido ajeno a la crisis del COVID. La mayor parte de la disminución de los ingresos se produjo en los primeros meses de la crisis (marzo-junio), coincidiendo con las dificultades operativas que forzaron la parada temporal de parte de la flota. Posteriormente, con datos hasta finales de octubre, la caída de ingresos ha sido más moderada. La facturación agregada en el periodo enero-octubre disminuyó un 14,6% respecto a la facturación media del mismo periodo para los años 2017-2019, mientras que para los meses de julio-octubre (últimos datos disponibles) la disminución fue de un 7,6%.
Pese a la disminución de la actividad pesquera en las primeras semanas de la crisis y las interrupciones temporales del canal HORECA, el consumo domiciliario ha evitado un desplome en la demanda y ha permitido una disminución en la facturación ligeramente inferior a la media del conjunto de la economía española.

Ilustración 1 Índice de cifra de negocios empresarial (enero-septiembre 2020)

mQRT6xV7RQG5QF8a8dKSJQ (3)

Fuente: Elaboración propia a partir del Índice sectorial de cifra de negocios empresarial, INE y la facturación mensual del sector pesquero mediterráneo facilitado por las respectives Comunidades Autónomas.

Existen diferencias significativas entre artes de pesca que deben ser estudiadas en detalle en un futuro para comprender mejor la resiliencia de los diversos segmentos de la flota. Las evaluaciones previas apuntan un mejor comportamiento de la facturación en la pesca de artes menores e impactos mayores en arrastre y cerco. Igualmente, los datos de facturación señalan que se han producido diferencias geográficas importantes.

Por otra parte, los costes han disminuido gracias a la bajada del precio del petróleo, el ajuste de la presión pesquera y el despliegue de ayudas públicas. Los principales factores de disminución de costes son los siguientes:

 • El precio medio del gasóleo B en el periodo enero- octubre ha disminuido un 11% respecto al valor medio 2017-2019. Una vez finalizada la primera fase de la pandemia, entre julio y octubre, el precio ha continuado por debajo de los valores de referencia. Esta bajada es especialmente relevante para el sector del arrastre
 • Los días que las embarcaciones se han quedado en puerto debido al COVID han supuesto una disminución en los costes operativos, eliminando el coste del petróleo, y reduciendo otros gastos como aprovisionamientos, cebos, repuestos, etc.
 • Han disminuido los costes salariales gracias a las ayudas públicas desplegadas para cubrir los costes de personal (ERTEs y apoyos a las paradas extraordinarias debido al COVID) los días que cesó la actividad pesquera.
 • La disminución del coste del petróleo y de los costes laborales supone, en una primera estimación, una reducción total de costes ligeramente por encima del 10% respecto a los gastos que se tuvieron en el mismo período el año 2018 en el segmento del arrastre, y ligeramente por encima del 5% en el caso del cerco.
 • En 2020 también han aumentado los importes subvencionables durante los periodos de veda en algunas comunidades, ajustando más el periodo subvencionado al realmente ejecutado.
 • Por otra parte, todas las comunidades autónomas han destinado más recursos públicos a apoyar al sector mediante medidas un mix de ayudas. Los usos han sido muy diversos, por ejemplo en el marco de la seguridad y la salud se establecieron ayudas directas para compensar los costes extraordinarios producidos por la COVID y/o compras directas por parte de la administración.
 • Igualmente, en casi la totalidad de comunidades autónomas se ha subvencionado con ayudas extraordinarias el funcionamiento de las lonjas para compensar la disminución de la facturación a través de la que se financian.
 • De igual manera en la práctica totalidad se han intensificado las campañas de compra de productos alimentarios de proximidad, además de las ayudas de tipo generalista para cubrir necesidades financieras.
 • Finalmente, en algunas comunidades autónomas se han reducido o exonerado las tasas portuarias.

Más información: info@ent.cat
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informe completo[/link] [link]Resumen[/link]
New ENT Foundation report “Preliminary analysis – Monitoring of the COVID crisis in the Spanish Mediterranean fisheries”. The COVID-19 crisis has produced revenue losses in the Mediterranean fisheries sector. Nevertheless, they have been cushioned by the reduction of operative costs and the deployment of an extensive network of public aid to the sector.
The Mediterranean fisheries sector in the first ten months of 2020 was not immune to the COVID crisis, but in aggregate it is holding up slightly better than most economic sectors.
Most of the decline in income occurred in the first months of the crisis (March-June), coinciding with operational difficulties and marketing difficulties, which forced some of the fleet to stop their activities. Subsequently, until the time of completion of the analysis – the end of October 2020 – the evolution has been positive, with more moderate reductions in income.
On the other hand, operational costs have also fallen due to the decline in fishing activity in the first months of the crisis. The COVID crisis also has led to significant reductions in diesel oil costs sustained over time.
Finally, the public administration has also contributed significantly to reducing other operational costs of shipowners and structural costs in the sector with the deployment of an extensive network of public aid to the sector.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Report[/link]