Des del 2012 fins el 2016 ENT ha participat en el projecte europeu ENTITLE (Xarxa Europea d’Ecologia Política) juntament amb altres 11 institucions europees (universitats i ONG del Regne Unit, Suècia, Alemanya, Turquia, Itàlia i Portugal, entre d’altres). El projecte tenia per objectiu de formar una xarxa europea per donar formació sobre ecologia política a nou/ves investigadors/es i enfortir les col·laboracions d’investigadors i activistes que treballen en aquest àmbit, tant per crear publicacions d’accés obert i conferències, cursos específics i seminaris per un públic més ampli.
Com a membre del projecte, ENT va realitzar investigacions sobre la gestió de residus i sobre l’ecologia política de l’aqüicultura a Europa a través de les investigacions de Gabriel Weber i Irmak Ertör i amb la supervisió d’Ignasi Puig i Miquel Ortega. Els membres d’ENT van seguir també els cursos oficials i seminaris organitzats pel projecte per compartir els avenços en les investigacions i col·laborar amb altres investigadors. El curs específic sobre “Gestió de Projectes i Contribució a Polítiques” va ser organitzat per ENT entre 20 i 23 del gener de 2015 i va incloure sessions d’experts i dos esdeveniments públics com la conferència de Paul Robbins, investigador conegut a Estats Units, i una xerrada de Stefania Barca i Sergi Cutillas, entre d’altres.
El projecte va complir dos objectius: generar una xarxa d’ecologia política europea donant un caràcter internacional als treballs realitzats i obrir espai per a col·laboracions futures i generar publicacions (incloent els Action Briefs, Policy Briefs i un llibre sobre ecologia política per a la societat civil) en aquest àmbit per a un públic ampli. Les col·laboracions internacionals en l’àmbit de l’ecologia política seguiran entre aquestes i altres organitzacions en la nova xarxa POLLEN, de la qual ENT també participa.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Desde 2012 hasta 2016 ENT ha participado en el proyecto europeo ENTITLE (Red Europea de Ecología Política) junto con otras 11 instituciones europeas (universidades y ONGs del Reino Unido, Suecia, Alemania, Turquía, Italia y Portugal, entre otros). El proyecto tenía por objetivo de formar una red europea para dar formación sobre ecología política a nuevo/as investigadore/as y fortalecer las colaboraciones de investigadores y activistas que trabajan en este ámbito, tanto para crear publicaciones de acceso abierto y conferencias, cursos específicos y seminarios para un público más amplio.
Como miembro del proyecto, ENT realizó investigaciones sobre la gestión de residuos y sobre la ecología política de la acuicultura en Europa a través de las investigaciones de Gabriel Weber e Irmak Ertör y con la supervisión de Ignasi Puig y Miquel Ortega. Los miembros de ENT siguieron también los cursos oficiales y seminarios organizados por el proyecto para compartir los avances en las investigaciones y colaborar con otros investigadores. El curso especifico sobre “Gestión de Proyectos y Contribución a Politicas” fue organizado por ENT entre 20 y 23 del enero de 2015 y incluyó sesiones de expertos y dos eventos publicos como la conferencia de Paul Robbins, investigador conocido en Estados Unidos, y una charla de Stefania Barca y Sergi Cutillas, entre otros.
El proyecto cumplió ambos objetivos: generar una red de ecología política europea dando un caracter internacional a los trabajos realizados y abrir espacio para colaboraciones futuras y generar publicaciones (incluyendo los Action Briefs, Policy Briefs y un libro sobre ecología política para la sociedad civil) en este ambito para un publico amplio. Las colaboraciones internacionales en el ambito de la ecología política seguirán entre estas organizaciones y con otras en la nueva red POLLEN de la cual ENT también participa.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]ENT Environment and Management has been one of the partners of the ENTITLE (European Network of Political Ecology) project that has been ongoing between 2012 and 2016. The project was coordinated by ICTA at the Autonomous University of Barcelona (UAB) with the collaboration of 8 universities and 2 NGOs from several countries such as UK, Sweden, Germany, Turkey, Italy and Portugal, among others). ENTITLE aimed to establish a European network and train 18 researchers in the emerging inter-disciplinary field of Political Ecology, as well as strengthen collaborations between academic researchers and activists working on the same field. Throughout the project, many open access publications have been realised and disseminated, and several scholars shared their investigations and experiences with a wider audience through conferences, specialised intensive courses and seminars.
ENT conducted researches on the political ecology of waste management and political ecology of aquaculture in Europe through the investigations undertaken by Gabriel Weber and Irmak Ertör, and with the supervision of Ignasi Puig and Miquel Ortega. Members of ENT participated in official courses and seminars organised by the project and shared the progress of their work with other scholars. The Specialized Intensive Course on “Project Management and Contribution to Policies” was organised by ENT between 20-23 January, 2015, which included different sessions on the relevant topic and public events such as the conference held by Paul Robbins and the seminar held by Stefania Barca and Sergi Cutillas, among others.
The project achieved both objectives: Firstly, it has created a strong network on Political Ecology in Europe giving an international character to the research conducted in different parts of the world and opened up a space for future collaborations. Secondly, it lead to many individual and collaborative publications that include scientific peer-reviewed articles in journals with high impact factors as well as non-academic ones such as Action Briefs, Policy Briefs and a book (Political Ecology for Civil Society). International collaborations of ENT will continue in the future both with the same institutions and with the new wider network POLLEN, of which ENT has become a member.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]