Skip to main content

Servei d’assistència tècnica a l’Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pel desenvolupament d’un estudi sobre revisió de la despesa pública referida a la gestió de residus municipals a Espanya. Aquest projecte forma part de la tercera fase del procés de revisió de la despesa de les Administracions Públiques (“Spending review”) encarregat pel Consell de Ministres a AIReF (AIReF | Spending Review Fase III). La finalitat del servei d’assistència tècnica és l’obtenció i el tractament d’informació que permeti realitzar una anàlisi de la despesa pública en gestió de residus, amb l’objectiu d’analitzar com a través dels instruments de política pública es poden millorar els resultats actuals de la gestió dels residus municipals a Espanya.

L’estudi, en el que s’incorporen  totes les fases del cicle de gestió dels residus (prevenció, reutilització, recollida i tractament), s’estructura en tres blocs: un primer d’avaluació de la gestió actual tant a nivell estatal com autonòmic i local, un segon d’identificació de bones pràctiques nacionals i internacionals, i un darrer de formulació de propostes que permetin millorar els resultats de l’actual gestió. A la seva vegada, dins de cada un dels blocs s’analitzaran quatre eixos: Marc normatiu i estratègic; Governança, actors i formes de gestió; Instruments de política pública; i Sistema integrat d’indicadors i estimació de costos.

autoria
ENT environment & management
data

2022-2023

client

AIReF