Aquest treball tenia com àmbit d’estudi 13 municipis situats al nord oest de la província d’Ourense i integrats dins d’un consorci de recent creació. L’objectiu del treball era l’elaboració de propostes per avançar cap a una gestió sostenible dels residus.

L’estudi consta d’una diagnosi exhaustiva sobre la gestió dels residus a la zona, tant a nivell de generació, composició i resultats de recollida selectiva, com d’avaluació de costos i agents implicats en la seva gestió. Partint d’aquesta diagnosi, es van definir uns objectius a assolir en matèria de prevenció de residus, de recuperació i de reducció de les fraccions amb destí a tractaments finalistes.

En base a aquests objectius es van elaborar propostes en matèria de prevenció de residus, recollida, tractament, regulació normativa, fiscalitat de residus i comunicació ambiental.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]

Este trabajo tenía como ámbito de estudio 13 municipios situados al noreste de la provincia de Ourense e integrados dentro de un consorcio de reciente creación.
El objetivo del trabajo era la elaboración de propuestas para avanzar hacia una gestión sostenible de los residuos.
El estudio consta de una diagnosis exhaustiva sobre la gestión de los residuos en la zona, tanto a nivel de generación, composición y resultados de recogida selectiva, como de evaluación de costes y agentes implicados en su gestión. Partiendo de esta diagnosis, se definieron unos objetivos a conseguir en materia de prevención de residuos, de recuperación y de reducción de las fracciones con destino a tratamientos finalistas.
En base a estos objetivos se elaboraron propuestas en materia de prevención de residuos, recogida, tratamiento, regulación normativa, fiscalidad de residuos y comunicación ambiental.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Consorcio para la Recogida de Residuos del noroeste de la Província de Ourense[/client_es]

The scope of the report was 13 municipalities integrated in a consortium located in the northeast of the Ourense province (Spain).

The goal was to develop proposals to move towards sustainable waste management practices.

The study consisted of a comprehensive diagnosis on the waste management situation in the area, both in terms of generation, composition and results of collection, and an evaluation of the costs for the agents involved. Based on this diagnosis, some targets on waste prevention, recovery and separate collection were defined.

Based on these objectives, proposals in waste prevention, collection, processing, legislative regulation, waste charging and taxation, and environmental communication were developed.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2008[/data_en]
[client_en]Consorcio para la Recogida de Residuos del noroeste de la Província de Ourense[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Consorcio para la Recogida de Residuos del noroeste de la Província de Ourense