Aquest treball tenia com àmbit d’estudi 13 municipis situats al nord oest de la província d’Ourense i integrats dins d’un consorci de recent creació. L’objectiu del treball era l’elaboració de propostes per avançar cap a una gestió sostenible dels residus.

L’estudi consta d’una diagnosi exhaustiva sobre la gestió dels residus a la zona, tant a nivell de generació, composició i resultats de recollida selectiva, com d’avaluació de costos i agents implicats en la seva gestió. Partint d’aquesta diagnosi, es van definir uns objectius a assolir en matèria de prevenció de residus, de recuperació i de reducció de les fraccions amb destí a tractaments finalistes.

En base a aquests objectius es van elaborar propostes en matèria de prevenció de residus, recollida, tractament, regulació normativa, fiscalitat de residus i comunicació ambiental.

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Consorcio para la Recogida de Residuos del noroeste de la Província de Ourense