Aquest estudi encarregat per l’Ajuntament de Tiana i amb el recolzament econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya com a projecte singular, tenia com a objectiu obtenir una eina que permetés conèixer les quantitats de residus orgànics gestionades a través del compostatge casolà a Catalunya. Es va realitzar un ampli treball de camp, amb entrevistes a 100 compostaires repartits per tota la geografia catalana, incloent diverses mesures als compostadors.

Finalment, mitjançant tècniques economètriques, es va elaborar una “calculadora” que, a partir d’altres variables, permetia determinar la quantitat de matèria orgànica gestionada. Aquest projecte va obtenir el Premi Medi Ambient 2008, concedit pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

En una segona fase de l’estudi, titulada “Caracterització i estat actual del compostatge casolà a Catalunya“, es va realitzar una explotació de les dades anteriors per tal de caracteritzar el compostatge casolà a Catalunya i conèixer aspectes socioeconòmics dels compostaires, dels seus habitatges i dels compostadors que tenen. També es va realitzar inferència sobre les causes que determinen la grandària dels compostadors (nombre de residents, característiques de la llar, etc.).

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]


[link]Accés a l’estudi[/link]Este estudio encargado por el Ayuntamiento de Tiana y con el apoyo de la Agència de Residus de Catalunya como proyecto singular, tenía por objetivo obtener una herramienta que permitiera conocer las cantidades de residuos orgánicos gestionados mediante compostaje casero en Cataluña. Se realizó un amplio trabajo de campo, con entrevistas a 100 usuarios con compostador, repartidos por toda la geografía catalana, incluyendo la realización de diversas medidas en los compostadores.

Finalmente, mediante técnicas econométricas, se elaboró una “calculadora” que, a partir de otras variables, permitía determinar la cantidad gestionada. Este proyecto obtuvo un Premio Medio Ambiente 2008, concedido por el Departament de Medio Ambient y Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

En una segunda fase del estudio, titulada “Caracterización y estado actual del compostaje casero en Catalunya”, se realizó una explotación de los datos anteriores con el objetivo de caracterizar el compostaje casero en Cataluña y conocer aspectos socioeconómicos de los usuarios del los compostadores, de sus viviendas y de los compostadores que tienen. También se hizo inferencia sobre las causas que determinan el tamaño de los compostadores (número de residentes, características de la vivienda, etc.).

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Tiana[/client_es]
[link]Acceso al estudio[/link]This study, commissioned by the municipality of Tiana and supported by the Waste Agency of Catalonia (ARC), aimed to obtain a tool to estimate the quantities of biowaste managed in home composting devices in Catalonia. An extensive field work was performed, including interviews with 100 users, all over Catalonia, and the monitoring of a number of variables in the composters.

Finally, using econometric techniques, a “calculator” was developed to estimate the amount of biowaste managed by each composter, derived from several exogenous variables. This project won the Environmental Award 2008, awarded by the Catalan Government.

In a second phase of the project, titled “Characterization and current status of home composting in Catalonia”, a deeper exploitation of the obtained data was performed in order to characterize home composting in Catalonia and to understand the socio-economic aspects of the households performing home composting. Statistical inference was also performed to infer the causes that determine the size of the composters (number of residents, housing characteristics, etc.).

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2008[/data_en]
[client_en]Ajuntament de Tiana[/client_en]
[link]Acceso al estudio[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Ajuntament de Tiana