El projecte, encarregat per la Comissió Europea i liderat per Eunomia, va tenir com a objectiu comprendre les principals llacunes i debilitats de les Estadístiques de Residus de la UE per prioritzar aquelles àrees que requereixen millores. En aquest context, l’ENT va realitzar un estudi sectorial que incloïa estadístiques sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics i envasos de residus. L’ENT es va encarregar de revisar la informació proporcionada pels Estats membres de la UE i produir una taula país per país que descrigués la recopilació de dades i el procés d’informació a cada Estat membre per a aquests dos fluxos de residus. A continuació, es van avaluar els principals problemes de coherència i comprensió. Finalment, es va entrevistar experts de països per aclarir els aspectes més rellevants.

autoria

ENT environment & management

data

2016

client

Comissió Europea