Les taxes de residus municipals a Espanya estan molt esteses, encara que la seva aplicació varia considerablement entre els diferents municipis. En general, les taxes de residus s’implementen com una tarifa plana, però algunes d’elles depenen dels indicadors com el consum d’aigua a les llars, la superfície de la propietat o el valor dels béns immobles.
Només un model de pagament per generació residencial s’ha aplicat fins al moment. Era un pla de pagament per bossa implementat a Torrelles de Llobregat, Barcelona. Altres sistemes que es centren només en els residus comercials s’han aplicat a Espanya.
Diversos factors suggereixen que el model de pagament per generació s’adoptés en un futur pròxim. L’any 2000 no hi havia municipis que tinguessin el sistema de recollida porta a porta, però des de llavors més de 70 municipis els han implementat. A més d’això, algunes regions fomenten la recollida selectiva de residus comercials, a través de models domiciliaris. En tots aquests models, les taxes variables podrien adoptar fàcilment. A més, pel que fa a les taxes de residus, el Pla Nacional de Residus (2000-2006) va advocar per la implementació de “experiències pilot per a l’aplicació quantitativa del principi qui contamina paga”. La tendència cap a aquests sistemes de taxes variables a Europa també afavorirà la seva introducció a Espanya.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2008[/data]
[publicacio]Journal of Material Cycles and Waste Management[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2008) Charging systems and PAYT experiences for waste management in Spain. International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology, 28, p. 2767–2771.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Las tasas de residuos municipales en España están muy extendidas, aunque su aplicación varía considerablemente entre los distintos municipios. Por lo general, las tasas de residuos se implementan como una tarifa plana, pero algunas de ellas dependen de los indicadores como el consumo de agua en los hogares, la superficie de la propiedad o el valor de los bienes inmuebles.
Sólo un modelo de pago por generación residencial se ha aplicado hasta el momento. Era un plan de pago por bolsa implementado en Torrelles de Llobregat, Barcelona. Otros sistemas que se centran sólo en los residuos comerciales se han aplicado en España.
Varios factores sugieren que el modelo de pago por generación se adoptara en un futuro próximo. En el año 2000 no había municipios que tuvieran el sistema de recogida puerta a puerta, pero desde entonces más de 70 municipios los han implementado. Además de esto, algunas regiones fomentan la recogida selectiva de residuos comerciales, a través de modelos domiciliarios. En todos estos modelos, las tasas variables podrían adoptarse fácilmente. Además, con respecto a las tasas de residuos, el Plan Nacional de Residuos (2000-2006) abogó por la implementación de “experiencias piloto para la aplicación cuantitativa del principio quien contamina paga”. La tendencia hacia estos sistemas de tasas variables en Europa también va a favorecer su introducción en España.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[publicacio_es]Journal of Material Cycles and Waste Management[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2008) Charging systems and PAYT experiences for waste management in Spain. International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology, 28, p. 2767–2771.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]Municipal waste charges in Spain are very widespread, although their application varies significantly among different municipalities. Most commonly, waste charges are implemented as a flat rate, but some of them depend on indicators such as household water consumption, the land area of the property or the value of the real estate.
Only one residential pay-as-you-throw scheme has been applied so far. It was a pay-per-bag scheme implemented in Torrelles de Llobregat, Barcelona. A number of other systems focussing only on commercial waste have been implemented in Spain.
Several factors suggest that new pay-as-you-throw schemes will be adopted in the near future. In 2000 no municipalities had door-to-door collection schemes; since then over 70 municipalities have implemented them. In addition to this, some regions encourage the separate collection of commercial waste, by means of doorstep schemes. In all of these areas, variable charging systems could be easily adopted. Additionally, regarding waste charges, the National Waste Plan (2000–2006) advocated for the implementation of “pilot experiences for the quantitative application of the polluter-pays-principle”. The tendency towards these variable charging systems in Europe will also favour their introduction in Spain.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2008[/data_en]
[publicacio_en]Journal of Material Cycles and Waste Management[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2008) Charging systems and PAYT experiences for waste management in Spain. International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology, 28, p. 2767–2771.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2008

publicació

International Journal of Integrated Waste Management

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2008) Charging systems and PAYT experiences for waste management in Spain. International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology, 28: 2767–2771.