El Blue Eco Fòrum organitzat per la Fundació ENT, conjuntament amb EUCC i Eco-union, va tenir lloc divendres passat al Museu Marítim de Barcelona. L’esdeveniment va comptar amb més de 350 assistents i s’hi van realitzar debats, tallers i exposicions amb la participació d’experts i actors clau del món polític, econòmic i social de nombrosos països de la regió Euromediterrània.
Els residus marins, la crisi dels refugiats, la gestió pesquera, la governança i el desenvolupament de l’economia blava van ser alguns dels temes tractats en el fòrum. Sent aquest últim tema, el del creixement blau, un dels temes més polèmics, ja que diversos experts van assegurar que l’impuls de l’economia marítima no sempre està lligat amb la preservació dels ecosistemes marins i la sostenibilitat a llarg termini.
En concret, experts van assenyalar que Espanya es troba entre els països mediterranis amb una estratègia d'”economia verda i política de desenvolupament sostenible és nul·la o està desfasada”, al costat de Albània, Bòsnia i Hercegovina, Xipre, Egipte i Eslovènia, segons revela un informe presentat al Blue Eco Fòrum sobre 20 països de l’àrea mediterrània.
A més de l’organització del fòrum, la Fundació ENT també va ser responsable de coordinar el taller de pesca titulat Un mar de retos on representants de la Generalitat de Catalunya, pescadors, investigadors i ONGs van tenir l’oportunitat de debatre sobre la necessitat de restablir les poblacions de peixos a nivells sostenibles i promoure plans de gestió a llarg termini per garantir una pesca amb futur.
Tot i que les conclusions de Blue Eco Fòrum i els vídeos no estaran disponibles fins d’aquí poques setmanes, una de les paraules més repetides en cada un dels tallers organitzats al Fòrum va ser la necessitat d’avançar cap a una millor governança i fomentar col·laboració entre totes les parts interessades. Inclosa la necessitat d’ampliar la participació ciutadana en el procés de desenvolupament i el respecte pels límits ecològics i la igualtat social.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Agenda i biografia dels ponents[/link] [link]Entrevista televisiva a l’organització[/link] [link]Noticia de La Vanguardia sobre el Blue Eco Fòrum[/link] [link]Galeria fotogràfica del #BEF[/link]El Blue Eco Fórum organizado por la Fundació ENT, conjuntamente con EUCC y Eco-union, tuvo lugar el pasado viernes en el Museu Marítim de Barcelona. El evento contó con más de 350 asistentes y en él se realizaron debates, talleres y exposiciones con la participación de expertos y actores clave del mundo político, económico y social de numerosos países de la región Euro-Mediterránea.
Los residuos marinos, la crisis de los refugiados, la gestión pesquera, la gobernanza y el desarrollo de la economía azul fueron varios de los temas tratados en el foro. Siendo este último tema, el del crecimiento azul, uno de los temas más polémicos, puesto que diversos expertos aseguraron que el impulso de la economía marítima no siempre está ligado con la preservación de los ecosistemas marinos y la sostenibilidad a largo plazo.
En concreto, expertos señalaron que España se encuentra entre los países mediterráneos cuya estrategia de “economía verde y política de desarrollo sostenible es nula o está desfasada”, junto a Albania, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Egipto y Eslovenia, según revela un informe presentado en el Blue Eco Fórum sobre 20 países del área mediterránea.
Además de la organización del foro, la Fundació ENT también fue responsable de coordinar el taller de pesca titulado Un mar de retos donde representantes de la Generalitat de Catalunya, pescadores, investigadores y ONGs tuvieron la oportunidad de debatir sobre la necesidad de restablecer las poblaciones de peces a niveles sostenibles y promover planes de gestión a largo plazo para garantizar una pesca con futuro.
Aunque las conclusiones del Blue Eco Fórum y los vídeos no estarán disponibles hasta de aquí pocas semanas, una de las palabras más repetidas en cada uno de los talleres organizados en el Fórum fue la necesidad de avanzar hacia una mejor gobernanza y fomentar colaboración entre todas las partes interesadas. Incluida la necesidad de ampliar la participación ciudadana en el proceso de desarrollo y el respeto por los límites ecológicos y la igualdad social.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Agenda y biografía de los ponentes[/link] [link]Entrevista televisiva a la organización[/link] [link]Notícia de La Vanguardia sobre el Blue Eco Fórum[/link] [link]Galeria fotográfica del #BEF[/link]The Blue Eco Forum organised by ENT Foundation, together with EUCC and eco-union, took place last Friday at the Maritime Museum of Barcelona. About 350 people attended the event and participated in plenary debates, workshops and exhibitions which counted on the presence of experts and key stakeholders from the Euro-Mediterranean political, economic and social world.
Marine litter, refugee crisis, fisheries management, governance and development of Blue Economy were several of the themes discussed at the Forum. The latter topic being one the most controversial, since several experts ensured that the momentum of the blue economy is not always linked to the preservation of marine ecosystems and long-term sustainability. Specifically, experts pointed that Spain is among the Mediterranean countries whose strategy for “green economy and long-term sustainability policy is null or obsolete”, together with Albania, Bosnia-Herzegovina, Cyprus, Egypt and Slovenia, according to the report presented at the Blue Eco Forum analysing 20 countries of the Mediterranean region.
Besides the Forum organisation, ENT Foundation was also responsible for coordinating the fishing workshopA Sea of Challenges where several representatives from the Catalan Government, fishermen’s, researchers and NGOs had the opportunity to discuss about the need to restore fish stocks to sustainable levels and to promote long-term management plans.
Although the conclusions of the Blue Eco Forum and the videos will not be available until a few weeks from now, one of the most repeated words in each one of the workshops organized in the Forum was the need to move towards better governance and to foster collaboration among all stakeholders. Including the need to expand citizen participation in the development process and respect for ecological limits and social equality.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to agenda and to participants bios[/link] [link]#BEF photo gallery[/link]