El deteriorament en els darrers anys de certs paràmetres de l’ambient atmosfèric a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) portà a l’aprovació, el juliol de 2007, del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire. El Pla preveia l’assoliment pel 2010 d’uns nivells de contaminació, d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), fins als valors objectiu establerts per la legislació de la Unió Europea, mitjançant l’aplicació d’un conjunt de 73 mesures. L’aplicació d’aquest Pla de millora als 40 municipis de la RMB inclosos dins les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric ocasiona, a part d’importants beneficis sobre la salut de les persones, estalvis econòmics en altres àmbits. Un dels més importants fa referència a la vida dels materials, especialment aquells usats en edificis.

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, encarregà a ENT Environment and Management, un estudi per avaluar els beneficis econòmics sobre edificis i monuments derivats de la millora de la qualitat de l’aire a la Regió Metropolitana de Barcelona. El principal objectiu de l’estudi era analitzar quantitativament, a nivell econòmic, les afectacions de la contaminació atmosfèrica sobre edificis i monuments, i els conseqüents estalvis que comportaria la millora de la qualitat de l’aire a la Regió Metropolitana de Barcelona aconseguida amb la implantació del Pla esmentat.

L’anàlisi de l’estoc d’edificis destinats a habitatge analitzà els efectes derivats dels processos de deteriorament de la façana dels edificis,que principalment són la corrosió i la deposició de partícules. Els efectes es mesuraren en termes econòmics, és a dir, l’estalvi en tasques de manteniment i restauració de façanes. Els resultats es presentaren separadament pels 40 municipis afectats pel Pla. També s’analitzà l’estalvi econòmic per la restauració i manteniment d’algun monument emblemàtic de la ciutat de Barcelona, com la Pedrera. Addicionalment, es realitzà una anàlisi qualitativa d’altres beneficis econòmics relacionats amb la reducció de la contaminació de l’aire que no tenen a veure amb la salut ni amb la degradació dels materials de construcció.

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Generalitat de Catalunya