El deteriorament en els darrers anys de certs paràmetres de l’ambient atmosfèric a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) portà a l’aprovació, el juliol de 2007, del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire. El Pla preveia l’assoliment pel 2010 d’uns nivells de contaminació, d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), fins als valors objectiu establerts per la legislació de la Unió Europea, mitjançant l’aplicació d’un conjunt de 73 mesures. L’aplicació d’aquest Pla de millora als 40 municipis de la RMB inclosos dins les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric ocasiona, a part d’importants beneficis sobre la salut de les persones, estalvis econòmics en altres àmbits. Un dels més importants fa referència a la vida dels materials, especialment aquells usats en edificis.

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, encarregà a ENT Environment and Management, un estudi per avaluar els beneficis econòmics sobre edificis i monuments derivats de la millora de la qualitat de l’aire a la Regió Metropolitana de Barcelona. El principal objectiu de l’estudi era analitzar quantitativament, a nivell econòmic, les afectacions de la contaminació atmosfèrica sobre edificis i monuments, i els conseqüents estalvis que comportaria la millora de la qualitat de l’aire a la Regió Metropolitana de Barcelona aconseguida amb la implantació del Pla esmentat.

L’anàlisi de l’estoc d’edificis destinats a habitatge analitzà els efectes derivats dels processos de deteriorament de la façana dels edificis,que principalment són la corrosió i la deposició de partícules. Els efectes es mesuraren en termes econòmics, és a dir, l’estalvi en tasques de manteniment i restauració de façanes. Els resultats es presentaren separadament pels 40 municipis afectats pel Pla. També s’analitzà l’estalvi econòmic per la restauració i manteniment d’algun monument emblemàtic de la ciutat de Barcelona, com la Pedrera. Addicionalment, es realitzà una anàlisi qualitativa d’altres beneficis econòmics relacionats amb la reducció de la contaminació de l’aire que no tenen a veure amb la salut ni amb la degradació dels materials de construcció.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]

El deterioro en los últimos años de ciertos parámetros del ambiente atmosférico en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) llevó a la aprobación, en julio de 2007, del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire. El Plan preveía el logro para el 2010 de unos niveles de contaminación, de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10), hasta los valores objetivo establecidos para la legislación de la Unión Europea, mediante la aplicación de un conjunto de 73 medidas. La aplicación de este plan de mejora en los 40 municipios de la RMB incluidos dentro las zonas de protección especial del ambiente atmosférico ocasiona, además de importantes beneficios sobre la salud de las personas, ahorros económicos en otros ámbitos. Uno de los más importantes hace referencia a la vida de los materiales, especialmente los usados en edificios.

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat encargó a ENT Environment and Management un estudio para evaluar los beneficios económicos sobre edificios y monumentos derivados de la mejora de la calidad del aire en la región metropolitana de Barcelona. El principal objetivo del estudio era analizar cuantitativamente, a nivel económico, las afectaciones de la contaminación atmosférica sobre edificios y monumentos y los consecuentes ahorros que comportaría la mejora de la calidad del aire a la Región Metropolitana de Barcelona conseguida con la implantación de dicho plan.

El análisis del estoque de edificios destinados a vivienda estudió los efectos derivados de los procesos de deterioro de la fachada de los edificios que principalmente son la corrosión y la deposición de partículas. Los efectos se midieron en términos económicos, es decir, el ahorro en tareas de mantenimiento y restauración de fachadas. Los resultados se presentaron separadamente para los 40 municipios afectados por el plan. También se analizó el ahorro económico para la restauración y mantenimiento de algún monumento emblemático de la ciudad de Barcelona, como la Pedrera. Adicionalmente, se realizó un análisis cualitativo de otros beneficios económicos relacionados con la reducción de la contaminación del aire que no están relacionados con la salud ni con la degradación de materiales de construcción.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[client_es]Generalitat de Catalunya[/client_es]The deterioration of certain atmospheric parameters in the Metropolitan Region of Barcelona (MRB) led to the adoption in July 2007 of a plan to improve the air quality (Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire). The plan wanted to reduce pollution levels, nitrogen oxides (NOx) and particulate matter of diameter less than 10 microns (PM10) by 2010, to the target values set by the European Union. The application of this improvement plan in the 40 municipalities included in the MRB special protection areas caused, in addition, important health benefits for citizens and cost savings in other areas. One of the most important concerns was the life of materials, especially those used in buildings.

The General Directorate of Environmental Quality Department of Environment and Housing of the Catalan Government commissioned a study to ENT Environment and Management to assess the economic benefits on buildings and monuments derived from improved air quality in the Metropolitan Region of Barcelona. The main objective of this study was to analyse quantitatively, at economic level, the damages of air pollution on buildings and monuments, and the resulting savings from improving air quality in the Metropolitan Region of Barcelona achieved with the implementation of that plan.

The analysis studied the deterioration of the façade of the buildings, mainly due to corrosion and deposition of particles. The effects were measured in economic terms, i.e., savings in maintenance and restoration of façades. The results were presented separately for the 40 municipalities affected by the plan.

The analysis also included an assessment of the economic savings for the restoration and maintenance of an emblematic monument of the city of Barcelona, such as the Gaudí’s “Pedrera”. Additionally, it included a qualitative analysis of other economic benefits associated with reducing air pollution.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2009[/data_en]
[client_en]Generalitat de Catalunya[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Generalitat de Catalunya