El deteriorament en els darrers anys de certs paràmetres de l’ambient atmosfèric a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) portà a l’aprovació, el juliol de 2007, del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire. El Pla preveia l’assoliment pel 2010 d’uns nivells de contaminació, d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), fins als valors objectiu establerts per la legislació de la Unió Europea, mitjançant l’aplicació d’un conjunt de 73 mesures. L’aplicació d’aquest Pla de millora als 40 municipis de la RMB inclosos dins les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric ocasiona, a part d’importants beneficis sobre la salut de les persones, estalvis econòmics en altres àmbits. Un dels més importants fa referència a la vida dels materials, especialment aquells usats en edificis.

El deterioro en los últimos años de ciertos parámetros del ambiente atmosférico en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) llevó a la aprobación, en julio de 2007, del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire. El Plan preveía el logro para el 2010 de unos niveles de contaminación, de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10), hasta los valores objetivo establecidos para la legislación de la Unión Europea, mediante la aplicación de un conjunto de 73 medidas. La aplicación de este plan de mejora en los 40 municipios de la RMB incluidos dentro las zonas de protección especial del ambiente atmosférico ocasiona, además de importantes beneficios sobre la salud de las personas, ahorros económicos en otros ámbitos. Uno de los más importantes hace referencia a la vida de los materiales, especialmente los usados en edificios.

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat encargó a ENT Environment and Management un estudio para evaluar los beneficios económicos sobre edificios y monumentos derivados de la mejora de la calidad del aire en la región metropolitana de Barcelona. El principal objetivo del estudio era analizar cuantitativamente, a nivel económico, las afectaciones de la contaminación atmosférica sobre edificios y monumentos y los consecuentes ahorros que comportaría la mejora de la calidad del aire a la Región Metropolitana de Barcelona conseguida con la implantación de dicho plan.

El análisis del estoque de edificios destinados a vivienda estudió los efectos derivados de los procesos de deterioro de la fachada de los edificios que principalmente son la corrosión y la deposición de partículas. Los efectos se midieron en términos económicos, es decir, el ahorro en tareas de mantenimiento y restauración de fachadas. Los resultados se presentaron separadamente para los 40 municipios afectados por el plan. También se analizó el ahorro económico para la restauración y mantenimiento de algún monumento emblemático de la ciudad de Barcelona, como la Pedrera. Adicionalmente, se realizó un análisis cualitativo de otros beneficios económicos relacionados con la reducción de la contaminación del aire que no están relacionados con la salud ni con la degradación de materiales de construcción.

autoría

ENT environment & management

fecha

2009

cliente

Generalitat de Catalunya