La gestió dels residus municipals representa una de les principals partides de despesa dels ens locals. En el context de crisi en què ens trobem, aquest factor esdevé clau a l’hora de plantejar la implantació de qualsevol model de gestió de residus.
A diferència del que passa amb altres aspectes de la gestió dels residus, actualment no es recullen dades sistemàtiques sobre el cost de les diverses operacions de gestió de residus. Tampoc es disposa de cap metodologia de càlcul d’aquests costos que permeti integrar la gran varietat de casuístiques que es donen, i els ens locals no disposen d’unes directrius sobre com gestionar la informació econòmica d’una forma homogènia i comparable.
Disposar d’informació real i acurada sobre el cost global de diferents models de recollida per als ens locals (incloent també els costos de tractament i els ingressos derivats) pot ajudar a prendre decisions sobre una base econòmica més objectiva a l’hora de triar un model o un altre.
El present treball pretén comparar els costos de gestió de residus del model de recollida selectiva porta a porta amb el model de recollida en àrees de vorera, en base a dades reals dels ens locals catalans. En l’àmbit català fins ara no s’havia realitzat cap estudi detallat en aquest sentit. Les principals conclusions són que el model porta a porta presenta majors costos de recollida, però que aquests són compensats per menors costos de tractament i majors ingressos.

autoria

Jaume Freire | Marta Jofra | Ignasi Puig

data

2013

publicació

Associació de municipis catalans per a la recollida Porta a Porta

referència bibliogràfica

Freire González, J., Jofra Sora, M., Puig Ventosa I. (coord.), Roca Jusmet, J. (coord.) (2013) Economic balance of door-to-door collection and road containers waste collection for local authorities and proposals for its optimisation. Associació de municipis catalans per a la recollida Porta a Porta.