En suport a l’equip de residus de l’Ihobe i a la Viceconselleria de Medi Ambient del Govern Basc, ENT està elaborant el projecte “Asistencia técnica para el diseño de instrumentos económicos en materia de residuos”. D’aquesta manera es vol donar resposta a les actuacions recollides al Pla de Prevenció i Gestió de Resdius de la Comunitat Autònoma del País Basc 2014-2020 en matèria d’instruments econòmics. 

En apoyo al equipo de residuos del Ihobe y a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, ENT está elaborando el proyecto “Asistencia técnica para el diseño de Instrumentos Económicos en materia de residuos”. De esta manera se quiere dar respuesta a las actuaciones recogidas en el Plan de Prevención y Gestión de Resdiuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2014-2020 en materia de instrumentos económicos.