En suport a l’equip de residus del IHOBE i a la Viceconsejería de Mig Ambient del Govern Basc, ENT va elaborar el projecte “Assistència tècnica per al disseny d’instruments econòmics en matèria de residus”. D’aquesta manera es va donar resposta a les actuacions recollides en el Pla de Prevenció i Gestió de Resdiuos de la Comunitat Autònoma del País Basc 2014-2020 en matèria d’instruments econòmics.

La utilització d’instruments de tipus econòmic i fiscal es planteja cada vegada més com una opció per crear incentius cap a la reducció, la reutilització i el reciclatge, i també per garantir una adequada distribució de les càrregues associades a la gestió dels residus, a més de garantir la necessària efectivitat recaptatòria.

Des de fa anys les institucions europees advoquen per l’ús d’aquest tipus d’instruments i la majoria d’estats membres els han aplicat en certa mesura. A nivell espanyol existeixen algunes iniciatives d’instruments a nivell estatal, però la majoria d’instruments econòmics han estat aplicats per part de Comunitats Autònomes i ens locals.

L’estudi presenta en primer lloc els instruments econòmics en l’àmbit dels residus existents al País Basc; a continuació presenta l’estat de l’art a nivell europeu (i internacional) i a nivell espanyol, que se centra en aquells instruments econòmics que es considera que poden tenir més impacte i rellevància sobre la gestió de residus des de l’òptica d’una administració d’àmbit autonòmic:

1. Cànon sobre l’abocament de residus.
2. Sistemes de Dipòsit Devolució i Retorn (SDDR) per a envasos.
3. Impost sobre l’extracció de matèries primeres
4. Programes de promoció i suport a la implantació en l’àmbit local de sistemes de pagament per generació.

autoria

ENT environment & management

data

2014

client

IHOBE i Govern Basc