La qualitat de l’aigua que entra a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) influeix en la qualitat dels efluents de sortida i dels fangs generats. És rellevant que les EDAR millorin la seva capacitat de predir la qualitat dels fangs generats, perquè aquest recurs pugui ser posteriorment valoritzat en l’agricultura. Aquest article presenta una anàlisi estadística referent a la gestió d’aigües residuals a les plantes de la Llagosta, Montornès de Vallès i Granollers (Catalunya). L’anàlisi cobreix el període de juliol de 2018 a gener de 2019 i té com a principal objectiu l’obtenció de models de regressió explicatius de la concentració dels metalls pesants -coure (Cu), crom (Cr), níquel (Ni) i zinc ( Zn) – en els llots tractats de les tres EDAR a partir dels resultats de les analítiques de l’aigua que entra a les plantes, així com dels punts intermedis referents a la línia de fangs. Entre els principals resultats, es van establir models explicatius de la concentració de metalls pesants en els fangs tractats, a partir de les concentracions a l’entrada de la planta, llots biològics i fangs a l’entrada del digestor.

autoria

Luís Campos , Ignasi Puig

data

2021

publicació

Tecnoaqua

referència bibliogràfica

Campos Rodrigues L., Puig-Ventosa I., Rubio Castillejo M. A., Aguiló Martos P., Pous Alo M., Batlló Fígols G., Latres Simó S. (2021). Análisis estadístico, seguimiento y prevención de la presencia de metales pesados en las depuradoras de Granollers, La Llagosta y Montornès del Vallès. Tecnoaqua, 51 – Septiembre-Octubre 2021: 54-58.