ENT és un dels membres del nou consorci d’estudi dirigit per l’Institute for European Environmental Policy (IEEP), conjuntament amb l’ICF International, Ecologic Institute i Denkstatt. El consorci està finançat per la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea.
Aquest projecte tindrà una durada de dos anys (desembre 2015-desembre de 2017), i se centrarà en les principals sinergies entre la biodiversitat i les prioritats socioeconòmiques dels Estats membres de la UE. ENT serà responsable de la part de l’anàlisi relacionada amb Portugal i Espanya.
L’enfocament metodològic es basa en les següents tasques:

 • Anàlisi de les principals prioritats socioeconòmiques a la UE-28;
 • Identificació de les sinergies entre biodiversitat i prioritats socioeconòmiques dels Estats membres de la UE;
 • L’avaluació dels beneficis socioeconòmics associats a les sinergies identificades;
 • Desenvolupament de recomanacions sobre la millor manera d’afrontar aquestes sinergies, tenint en compte la necessitat de maximitzar els beneficis socioeconòmics i ambientals i l’eficiència en l’ús dels recursos públics;
 • Recollida de dades i elaboració de recomanacions per contribuir al procés del Semestre Europeu, posant l’accent en el paper de la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat en el suport de les polítiques macroeconòmiques als Estats membres.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]ENT es uno de los miembros del nuevo consorcio de estudio dirigido por el Institute for European Environmental Policy (IEEP), conjuntamente con ICF International, Ecologic Institute y Denkstatt. El consorcio está financiado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
Este proyecto tendrá una duración de dos años (diciembre 2015-diciembre 2017), y se centrará en las principales sinergias entre la biodiversidad y las prioridades socioeconómicas de los Estados miembros de la UE. ENT será responsable de la parte del análisis relacionada con Portugal y España.
El enfoque metodológico se basa en las siguientes tareas:

 • Análisis de las principales prioridades socioeconómicas en la UE-28;
 • Identificación de las sinergias entre biodiversidad y prioridades socioeconómicas de los Estados miembros de la UE;
 • La evaluación de los beneficios socioeconómicos asociados a las sinergias identificadas;
 • Desarrollo de recomendaciones sobre la mejor manera de afrontar estas sinergias, teniendo en cuenta la necesidad de maximizar los beneficios socioeconómicos y ambientales y la eficiencia en el uso de los recursos públicos;
 • Recogida de datos y elaboración de recomendaciones para contribuir al proceso del Semestre Europeo, haciendo hincapié en el papel de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en el apoyo de las políticas macroeconómicas en los Estados miembros.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]ENT is a member of a new study consortium led by the Institute for European Environmental Policy (IEEP) in conjunction with the ICF International, Ecologic Institute, and Denkstatt, and funded by the European Commission’s DG Environment.
This project will last for two years (December 2015 to December 2017), and will focus on the main synergies between biodiversity and socio-economic priorities in EU Member States. ENT will be responsible for the part of the analysis related to Portugal and Spain.
The methodological approach will be based on the following tasks:

 • Analysis of the main socio-economic priorities in the EU-28;
 • Identification of synergies between biodiversity and socio-economic priorities in the EU Member States;
 • Evaluation of socio-economic benefits associated with the identified synergies;
 • Development of recommendations on how to best address these synergies, considering the need to maximize socio-economic and environmental benefits and the efficiency in the use of public resources;
 • Data collection and development of recommendations to contribute to the European Semester process, with the purpose of emphasizing the role of conservation and sustainable use of biodiversity in the support of macro-economic policies within Member States.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]