En el marc de l’elaboració d’un Pla de gestió de sequeres, en aquest estudi encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), es va realitzar una valoració dels costos econòmics de la sequera que es va produir a Catalunya durant el període 2007 – 2008, tant els costos directes en els sectors econòmics més afectats, com els costos indirectes. Aquests últims es van estimar a partir del desenvolupament i simulació en un model d’impacte macroeconòmic d’equilibri general. També es van estimar els costos sobre els usuaris domèstics en termes de reducció del benestar que els va suposar.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]

En el marco de la elaboración de un Plan de Gestión de Sequías, en este estudio encargado por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), se realizó una valoración de los costes económicos de la sequía que se produjo en Cataluña durante el período 2007 – 2008, tanto los costes directos en los sectores económicos más afectados, como los costes indirectos. Estos últimos, se estimaron a partir del desarrollo y simulación en un modelo de impacto macroeconómico de equilibrio general. También se estimaron los costes sobre los usuarios domésticos en términos de reducción del bienestar que les supuso.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[client_es]Agència Catalana de l’Aigua[/client_es]As part of the development of a Drought Management Plan, this study commissioned by the Catalan Water Agency (ACA) performed an assessment of the economic costs of the drought occurred in Catalonia during the period 2007-2008. Both the direct costs in the most affected economic sectors, and the indirect costs, were considered. The latter were estimated from a general equilibrium model that was specifically developed to consider the macroeconomic impact. Costs for domestic users in terms of reduced welfare were also estimated.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2009[/data_en]
[client_en]Agència Catalana de l’Aigua[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2007-2008

client

Agència Catalana de l’Aigua