Skip to main content

El passat mes de juliol de 2018 vam publicar “L’estat de les Taxes de residus a Espanya 2018”. En la realització d’aquest estudi, es van analitzar les taxes de residus de 125 municipis, incloses totes les capitals de província, tant a nivell domiciliari com comercial. Aquest estudi dóna continuïtat a una anàlisi efectuat amb dades de l’any 2015 (Puig Ventosa et al., 2016). Així mateix, s’ha publicat l’estudi “Evolució de les taxes de residus a Espanya 2015 | 2018 “.
Les taxes de residus són una eina en mans dels municipis i ens locals amb potencial per modificar els hàbits dels ciutadans. En els últims anys cada vegada més municipis mostren interès en adoptar un model de pagament per generació, és a dir, en funció de la quantitat de residus generats. A mesura que s’implanti aquest model la gestió dels residus serà més eficient i augmentaran els nivells de recollida selectiva i reciclatge. Lamentablement, la seva implantació fins al moment a Espanya és marginal i dins de la mostra només es va observar algun cas d’aplicació sobre les taxes de residus comercials, però no domiciliàries. Aquests resultats indiquen encara un enorme potencial per a l’aplicació d’instruments fiscals a la millora de la gestió de residus, de cara a uns objectius legals, que encara estan lluny de ser assolits.

autoria

Ignasi Puig Ventosa | Sergio Sastre | Marc Iriani

data

2018

publicació

Equipamiento y Servicios Municipales

referència bibliogràfica

Puig I., Sastre, S. Iriani, M. (2018) Una mirada a las tasas de residuos en España 2018. Equipamiento y Servicios Municipales, nº 185: 10-14.