Nou article d’Ignasi Puig, Luís Campos i Rosaria Chifari (ENT) titulat “Taxes on Air Pollution in Spain” dins el llibre Environmental Tax Studies for the Ecological Transition, publicat per Civitas – Thomson Reuters.
L’emissió de contaminants atmosfèrics té efectes perjudicials per al medi ambient i la salut humana. Els impostos sobre la contaminació de l’aire són aplicats actualment per set comunitats autònomes a l’Estat espanyol. Aquest article realitza una anàlisi comparativa d’aquests impostos, presentant les seves característiques principals, els seus ingressos i possibles fortaleses i debilitats. A més, el document discuteix les possibilitats per a la reforma dels impostos estudiats, la seva possible aplicació a la resta de les comunitats autònomes i les opcions per harmonitzar-los a nivell nacional, tenint en compte les regulacions existents.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]Nuevo artículo de Ignasi Puig, Luís Campos y Rosaria Chifari (ENT) titulado “Taxes on Air Pollution in Spain” dentro del libro Environmental Tax Studies for the Ecological Transition, publicado por Civitas – Thomson Reuters.
La emisión de contaminantes atmosféricos tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Los impuestos sobre la contaminación del aire son aplicados actualmente por siete comunidades autónomas en España. Este artículo realiza un análisis comparativo de estos impuestos, presentando sus características principales, sus ingresos y posibles fortalezas y debilidades. Además, el documento discute las posibilidades para la reforma de los impuestos estudiados, su posible aplicación al resto de las Comunidades Autónomas y las opciones para armonizarlos a nivel nacional, teniendo en cuenta las regulaciones existentes.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]A new article by Ignasi Puig, Luís Campos and Rosaria Chifari (ENT) entitled “Taxes on Air Pollution in Spain” in the book Environmental Tax Studies for the Ecological Transition has been published by Civitas – Thomson Reuters.
The emission of air pollutants has detrimental effects on the environment and on human health. Taxes on air pollution are currently applied by seven Autonomous Communities in Spain. This article conducts a comparative analysis of these taxes, presenting their main characteristics, their revenue and possible strengths and weaknesses. Moreover, the paper discusses possibilities for the reform of the studied taxes, their potential application to the rest of the Autonomous Communities, and the options to harmonize them at national level, taking into consideration the existing regulations.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link]