Juanjo Iraegui Navarro (ENT) @jiranav
En el passat editorial de març ja varem destacar la insostenibilitat econòmica del sistema elèctric espanyol. Recordem que el dèficit de tarifa pendent amb data del 31 d’agost de 2012, era d’uns 30.400 milions d’euros. Aquesta complicada situació va obligar a l’Estat a aprovar una reforma del sector elèctric, a través de la Ley 24/2013, que tenia com a principi bàsic assegurar la sostenibilitat econòmica del sistema. Les accions que proposa la llei s’orienten principalment a reduir la despesa i augmentar els ingressos. Ens centrarem sobre la part dels ingressos i deixarem per una propera editorial la part de la despesa.
L’actuació sobre els ingressos ha consistit, bàsicament, a modificar l’estructura de la tarifa elèctrica, fent que augmenti la part fixa i disminueixi la part variable. És a dir, fent que els preus siguin molt regressius. Resulta bastant clarificador per entendre aquest canvi, observar que durant el període 2010 (primer semestre) – 2014 (primer quadrimestre) en la tarifa del consumidor domèstic (PVPC 2.0 A) el terme de potència s’incrementa en el 129% i el d’energia tan sols en el 5% (terme per al qual la repercussió dels costos regulats baixa en un 24%).
Els efectes immediats d’aquesta nova composició de la tarifa són una augment significatiu del risc de pobresa energètica i un major desincentiu a l’estalvi i a l’eficiència.
En primer lloc, augmentar la part fixa de la factura significa que tots aquells petits consumidors amb rendes més baixes, no subjectes a la tarifa coneguda com a “bo social”, surten molt perjudicats ja que estan obligats a pagar una major part fixa independentment del consum que tinguin.
En segon lloc, per aquests mateixos consumidors, però també per a la resta, estalviar energia o introduir millores d’eficiència té un efecte econòmic molt menor sobre la factura elèctrica, fet que desincentiva l’adopció d’aquestes mesures.
Si la reforma elèctrica hagués adoptat un sistema més progressiu sobre la tarifa, podria, igualment, haver augmentat ingressos tot reduint el risc de pobresa energètica i fomentant l’estalvi d’energia i l’eficiència energètica.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Juanjo Iraegui Navarro (ENT) @jiranav
En el pasado editorial de marzo ya pudimos destacar la insostenibilidad económica del sistema eléctrico español. Recordemos que el déficit de tarifa pendiente a fecha de 31 de agosto de 2012, era de unos 30.400 millones de euros. Esta complicada situación obligó al Estado a aprobar una reforma del sector eléctrico, a través de la Ley 24/2013, que tenía como principio básico asegurar la sostenibilidad económica del sistema. Las acciones que propone la ley se orientan principalmente a reducir el gasto y aumentar los ingresos. Nos centraremos en la parte de los ingresos y dejaremos para una próxima editorial la parte del gasto.
La actuación sobre los ingresos ha consistido, básicamente, en modificar la estructura de la tarifa eléctrica, haciendo que aumente la parte fija y disminuya la parte variable. Es decir, haciendo que los precios sean muy regresivos. Resulta bastante clarificador para entender este cambio, observar que durante el período 2010 (primer semestre) – 2014 (primer cuatrimestre) en el precio del consumidor doméstico (PVPC 2.0 A) el término de potencia se incrementa en el 129% y el de energía tan solo en el 5% (término para el que la repercusión de los costes regulados baja en un 24%).
Los efectos inmediatos de esta nueva composición de la tarifa son un aumento significativo del riesgo de pobreza energética y un mayor desincentivo al ahorro y a la eficiencia.
En primer lugar, aumentar la parte fija de la factura significa que todos esos pequeños consumidores con rentas más bajas, no sujetos a la tarifa conocida como “bono social”, salen muy perjudicados ya que están obligados a pagar una mayor parte fija independientemente del consumo que tengan.
En segundo lugar, para estos mismos consumidores, pero también para el resto, ahorrar energía o introducir mejoras de eficiencia tiene un efecto económico mucho menor sobre la factura eléctrica, lo que desincentiva la adopción de estas medidas.
Si la reforma eléctrica hubiera adoptado un sistema más progresivo sobre la tarifa, podría, igualmente, haber aumentado ingresos reduciendo el riesgo de pobreza energética y fomentando el ahorro de energía y la eficiencia energética.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]