Juanjo Iraegui Navarro (ENT) @jiranav

En el passat editorial de març ja varem destacar la insostenibilitat econòmica del sistema elèctric espanyol. Recordem que el dèficit de tarifa pendent amb data del 31 d’agost de 2012, era d’uns 30.400 milions d’euros. Aquesta complicada situació va obligar a l’Estat a aprovar una reforma del sector elèctric, a través de la Ley 24/2013, que tenia com a principi bàsic assegurar la sostenibilitat econòmica del sistema. Les accions que proposa la llei s’orienten principalment a reduir la despesa i augmentar els ingressos. Ens centrarem sobre la part dels ingressos i deixarem per una propera editorial la part de la despesa.

L’actuació sobre els ingressos ha consistit, bàsicament, a modificar l’estructura de la tarifa elèctrica, fent que augmenti la part fixa i disminueixi la part variable. És a dir, fent que els preus siguin molt regressius. Resulta bastant clarificador per entendre aquest canvi, observar que durant el període 2010 (primer semestre) – 2014 (primer quadrimestre) en la tarifa del consumidor domèstic (PVPC 2.0 A) el terme de potència s’incrementa en el 129% i el d’energia tan sols en el 5% (terme per al qual la repercussió dels costos regulats baixa en un 24%).

Els efectes immediats d’aquesta nova composició de la tarifa són una augment significatiu del risc de pobresa energètica i un major desincentiu a l’estalvi i a l’eficiència.
En primer lloc, augmentar la part fixa de la factura significa que tots aquells petits consumidors amb rendes més baixes, no subjectes a la tarifa coneguda com a “bo social”, surten molt perjudicats ja que estan obligats a pagar una major part fixa independentment del consum que tinguin.

En segon lloc, per aquests mateixos consumidors, però també per a la resta, estalviar energia o introduir millores d’eficiència té un efecte econòmic molt menor sobre la factura elèctrica, fet que desincentiva l’adopció d’aquestes mesures.

Si la reforma elèctrica hagués adoptat un sistema més progressiu sobre la tarifa, podria, igualment, haver augmentat ingressos tot reduint el risc de pobresa energètica i fomentant l’estalvi d’energia i l’eficiència energètica.