El projecte “Suport tècnic per a la implementació d’un projecte FEMP” ha consistit en una subcontractació per part de l’organització WWF per tal de redactar una proposta de projecte per una embarcació de pesca artesanal de Vilanova i la Geltrú, amb l’objectiu de facilitar-li l’accés a finançament públic, concretament al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i facilitar la transició del sector pesquer cap a pràctiques pesqueres de menor impacte ambiental.

El projecte final redactat va consistir en una proposta de prova pilot per tal de capturar el llagostí (Penaeus kerathurus) mitjançant nanses. Una experiència innovadora que permetria augmentar la sostenibilitat d’aquesta activitat i, en cas d’èxit, serviria per impulsar alhora una millor gestió pesquera i augmentar la diversificació del sector pesquer artesanal.

Ara bé, la proposta de prova pilot finalment no va ser entregada a la convocatòria del FEMP, que era l’objectiu final del projecte, car la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible va estimar que no donarien els permisos per desenvolupar aquest tipus d’activitat pesquera. Però no es descarta que es pugui presentar en futures convocatòries.

autoria
Fundació ENT
data

2021-2022

client

WWF Mediterranean