Des de l’octubre passat estem desenvolupant un projecte de suport tècnic a l’elaboració de l’estratègia i la normativa per implementar la responsabilitat ampliada del productor a Bolívia, amb especial èmfasi en els envasos.
Aquest projecte és un encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en el marc del Programa de Cooperació tècnica que Catalunya té amb el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia (MMAyA) per donar suport al projecte d’enfortiment institucional en matèria de gestió de residus.
Al novembre, Maria Mestre (ENT) i una representant de l’ARC, van viatjar a la Pau (Bolívia) per a l’recolzar l’elaboració d’un reglament de responsabilitat ampliada del productor per a envasos de plaguicides.
L’assistència tècnica ha prosseguit amb el suport a l’elaboració d’una estratègia general de responsabilitat ampliada del productor per a les ampolles PET, bosses de polietilè, pneumàtics, piles, bateries i RAEE, els fluxos de residus que el marc normatiu de residus de Bolívia determina que han de ser gestionats en règim de responsabilitat ampliada del productor.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Desde el pasado octubre estamos desarrollando un proyecto de apoyo técnico a la elaboración de la estrategia y la normativa para implementar la responsabilidad ampliada del productor en Bolivia, con especial énfasis en los envases.
Este proyecto es un encargo de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) en el marco del Programa de Cooperación técnica que Catalunya tiene con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia (MMAyA) para apoyar el proyecto de fortalecimiento Institucional en materia de gestión de residuos.
En noviembre, Maria Mestre (ENT) y una representante de la ARC, viajaron a la Paz (Bolivia) para la respaldar la elaboración de un reglamento de responsabilidad ampliada del productor para envases de plaguicidas.
La asistencia técnica ha proseguido con el apoyo a la elaboración de una estrategia general de responsabilidad ampliada del productor para las botellas PET, bolsas de polietileno, neumáticos, pilas, baterías y RAEEs, los flujos de residuos que el marco normativo de residuos de Bolivia determina que deben ser gestionados en régimen de responsabilidad ampliada del productor.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Since last October, we have been providing technical support to elaborate the strategy and regulations to implement extended producer responsibility in Bolivia, with special emphasis on packaging and packaging waste.
This project is commissioned by the Catalan Waste Agency (ARC) within the framework of the Technical Cooperation Program that Catalonia has with the Ministry of Environment and Water of Bolivia (MMAyA) to support the institutional strengthening in relation to waste management.
In November, Maria Mestre (ENT) and a representative of the ARC, travelled to La Paz (Bolivia) to support the elaboration of an extended producer responsibility regulation for pesticide containers.
The technical assistance has continued by supporting the elaboration of a general strategy of extended producer responsibility for PET bottles, polyethylene bags, tires, batteries, batteries and WEEE, the waste streams that the regulatory framework for waste in Bolivia determines which must be managed under the extended responsibility regime of the producer.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]