Comercialitzar amb matèries primeres és una activitat que es porta a terme des del principi dels temps, però mai havia tingut ni una importància ni un creixement tan gran com el mantingut en l’última dècada, fins al punt que està canviant la configuració del sector extractiu i del consum global, així com les normes mateixes del comerç internacional.
Des de finals dels anys 80 el volum de matèries primeres comercialitzades al món no ha deixat de créixer, en els últims 30 anys s’ha multiplicat per 2,5. En el mateix període el volum de materials extrets ha augmentat “només” un 80%, el que assenyala que el volum comercialitzat internacionalment ha tingut un creixement més gran que el que li correspondria proporcionalment a l’augment associat a la major extracció. En els últims anys de la primera dècada del segle XXI aproximadament una desena part dels materials extrets van ser comercialitzats internacionalment, es tracta per tant de volums extraordinaris.
Davant mida creixement del comerç, per poder dissenyar polítiques de sostenibilitat adequades, així com per entendre la relació de poders en la definició de les polítiques econòmiques i d’assegurament de subministraments, resulta necessari, però insuficient, acudir a l’estudi dels nivells de consum en els diversos països (incloent la distribució interna), o el volum de fluxos entre països. Haurien d’analitzar quins actors estan realitzant aquestes fluxos, el nivell de concentració en les matèries primeres més importants, i la possible responsabilitat que tinguin les organitzacions que realitzen el comerç de les substàncies, tant en la distribució de la riquesa/pobresa generada per aquests fluxos, com en les responsabilitats ambientals o socials que es derivin de la seva activitat.

autoria

Miquel Ortega

data

2013

publicació

Ecología Política

referència bibliogràfica

Ortega, M., Vargas, M., Chantry, O. (2013) Siglo XXI. La emergencia de los invisibles titanes de las materias primas. Ecología Política, 45: 99-104.