Lydia Chaparro (Fundació ENT) és una de les autores de l’article “The Barcelona agreement: a manifesto towards the spearfishing of the future” que publica la revista Scientia Marina.
En motiu de la celebració del seu 70 aniversari, l’Associació de Pesca Submarina de Barcelona (APS) va decidir escriure un manifest anomenat: “La carta de Barcelona: un manifest cap a la pesca submarina del futur”. El contingut va ser discutit i aprovat el 27 de febrer de 2016 durant una taula rodona organitzada al Museu Marítim de Barcelona i en què van participar delegats de diferents grups d’interès. El manifest és una revisió dels punts que, segons els autors, són fonamentals per a un desenvolupament sostenible de la pesca submarina en el futur. Finalment, els autors pretenen que aquest manifest sigui un punt de partida per a una discussió constructiva sobre el coneixement, la pràctica eficient i la gestió efectiva de la pesca submarina.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a l’article[/link] [link]Accés a la Carta de Barcelona[/link]Lydia Chaparro (Fundació ENT) es una de las autoras del articulo “The Barcelona agreement: a manifesto towards the spearfishing of the future” que publica la revista Scientia Marina.
En motivo de la celebración de su 70 aniversario, la Asociación de Pesca Submarina de Barcelona (APS) decidió escribir un manifiesto llamado: “La carta de Barcelona: un manifiesto hacia la pesca submarina del futuro”. El contenido fue discutido y aprobado el 27 de febrero de 2016 durante una mesa redonda organizada en el Museo Marítimo de Barcelona y en la que participaron delegados de distintos grupos de interés. El manifiesto es una revisión de los puntos que, según los autores, son fundamentales por un desarrollo sostenible de la pesca submarina en el futuro. Finalmente, los autores pretenden que este manifiesto sea un punto de partida para una discusión constructiva sobre el conocimiento, la práctica eficiente y la gestión efectiva de la pesca submarina.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al artículo[/link] [link]Acceso a la Carta de Barcelona[/link]Lydia Chaparro (Fundació ENT) is one of the authors of the article “The Barcelona agreement: a manifesto towards the spearfishing of the future” published in the journal Scientia Marina.
The Spearfishing Association of Barcelona (APS) recently celebrated its 70th anniversary and decided to write a manifesto called: “The Barcelona Agreement: A Manifesto Toward Spearfishing of the Future”. The Manifesto was discussed and approved during a round table at the Maritime Museum of Barcelona on 27 February 2016, in which delegates of several stakeholders took part. The Agreement is a revision of the most important points that the authors consider to be fundamental for a sustainable development of spearfishing in the future. The authors expect that this manifesto will be a starting point for a constructive discussion to increase knowledge, efficient practice and effective management of spearfishing.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link] [link]Link to the “Barcelona Agreement”[/link]