Skip to main content

Mar Riera Spiegelhalder | Fundació ENT

 

Amb episodis climàtics cada cop més freqüents i devastadors (inundacions, temporals, sequeres, incendis forestals, etc.), i complint-se les prediccions dels pitjors escenaris climàtics (RCP8.5[1]), el debat sobre la necessitat d’adaptació dels assentaments urbans ja resulta superat. L’atenció, doncs, se centra en com integrar les polítiques d’adaptació perquè les nostres ciutats siguin resilients al clima. Les Solucions Basades en la Natura, també conegudes com a infraestructura verda, han anat guanyant importància en l’última dècada per, entre d’altres, els beneficis addicionals (per exemple, regulació, recreació, salut, provisió d’aliments) que ofereixen, i la seva sostenibilitat a llarg termini. El primer pas perquè aquestes mesures s’apliquin de manera eficaç és que es reconeguin en els plans i les polítiques d’adaptació climàtiques. L’elaboració de polítiques locals d’adaptació i els enfocaments des de baix han anat progressant als diferents països. El nivell local és molt adequat per prendre aquestes decisions, ja que els ciutadans poden participar en la creació d’estratègies d’adaptació específiques.

Cada context local és diferent i té les seves pròpies especificitats. Els responsables polítics han de comprendre quines són les millors accions per fer front a l’emergència climàtica. Per prendre decisions ben fonamentades, els responsables polítics i de presa de decisions han de basar-se en projeccions climàtiques i avaluacions socioeconòmiques, però també en l’acceptació ciutadana de les intervencions previstes. En aquest sentit, la participació ciutadana en el procés de presa de decisions és fonamental.

El Laboratori Viu és un procés iteractiu de retroalimentació, basat en enfocament participatiu per codefinir el problema, co-crear o co-dissenyar la solució i co-implementar-la per a la seva replicabilitat. En els darrers anys han emergit aquest tipus d’experiències amb èxit per diferents països europeus, liderats per organismes públics, organitzacions socials i altres col·lectius. Aquest marc garanteix una major confiança de les parts interessades i els ciutadans en les solucions proposades mitjançant una participació sistemàtica i eficaç[2]. Basat en el model de la quàdruple hèlix, el Laboratori Viu garanteix una participació representativa dels diferents actors dels grups govern, acadèmia, indústria i ciutadania. Si volem construir comunitats resilients al clima i sostenibles, ens hem de basar en una participació efectiva de la comunitat i en la col·laboració interdisciplinària per abordar els reptes climàtics i garantir el benestar de la població.

Les estratègies de mitigació i adaptació basades en les solucions basades en la natura per a la reducció del risc de catàstrofes climàtiques estan cobrant importància. L’adopció d’enfocaments des de baix fomenta i estimula el debat entre les parts interessades per augmentar la conscienciació i conèixer-ne les percepcions i el grau d’acceptació, amb la rellevància política consegüent. La combinació dels coneixements científics amb els locals facilita el procés d’aplicació de les Solucions Basades a la Natura, la comprensió del seu funcionament i la superació d’alguns dels obstacles més reconeguts d’aquest tipus de mesures (per exemple, manca de coneixement, decisions inspirades en relacions de poder)[3]. L’establiment d’estructures de Laboratori Viu permet la cooperació de diverses parts interessades i de la comunitat científica per trobar la solució òptima per abordar les especificitats del context local. Aquesta forma de cooperació amplia l’abast i l’impacte de les accions que han d’emprendre els responsables polítics i en permet la replicabilitat.

En un moment en què la comunitat científica internacional reclama mesures immediates per reduir les emissions de carboni i avançar cap a una transició econòmica que doni prioritat a les persones en comptes de les necessitats del mercat, els contextos locals i les seves comunitats ocupen un lloc central per empènyer els responsables polítics a actuar immediatament davant aquesta emergència climàtica. Els Laboratoris Vius ofereixen l’oportunitat d’augmentar la cooperació, l’intercanvi de coneixements i la rellevància de les solucions proposades per influir eficaçment a les decisions que es prenguin a nivell polític.

 


[1] https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1

[2] Iturriza, M., Undabeitia, A., Quadros, L., Wissink-Nercua, C., Vaneli, F., Lionggo, I., Kammerer, L., Vervoort, K., de los Rios White, M., Ensenado, E. (2022) General frontrunner CCLL operational plan. Deliverable 2.1. SCORE project.

[3] Wijsman, K., D. S. N. Auyeung, P. Brashear, B. F. Branco, K. Graziano, P. M. Groffman, H. Cheng, and D. Corbett. (2021) Operationalizing resilience: co-creating a framework to monitor hard, natural, and nature-based shoreline features in New York State. Ecology and Society 26(3):10. https://doi.org/10.5751/ES-12182-260310