El projecte, encarregat pel Consell Comarcal del Ripollès, consisteix en un estudi de viabilitat d’un sistema de pagament per generació com a forma de cobrament de la taxa de residus a Sant Joan de les Abadesses. Es tracta d’un sistema que permetrà aplicar una taxa de residus diferent a cada llar en funció de la quantitat de residus i del bon comportament en la seva gestió que tingui cada una. Els nous cubells de matèria orgànica i de resta que es reparteixen porten una etiqueta (tag) que permet identificar a quina llar pertanyen. L’empresa encarregada de la recollida identificarà aquesta etiqueta i enregistrarà les vegades que cada llar treu la fracció resta i la fracció orgànica. A partir d’aquestes dades, es calcularà una part variable de la taxa que serà major quantes més vegades s’hagi tret el cubell de resta i menor en funció del bon ús del cubell de matèria orgànica. La taxa de residus resultant serà diferent a cada llar i es calcularà sumant una part fixa i igual per a tothom i la part variable obtinguda a partir dels lliuraments de cubells.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT environment & management[/autoria]
[data]2020-2021[/data]

El proyecto, encargado por el Consell Comarcal del Ripollès, consiste en la elaboración de un estudio de viabilidad de un sistema de pago por generación como forma de cobro de la tasa de residuos en Sant Joan de les Abadesses (Girona). Se trata de un sistema que permitirá aplicar una tasa de residuos diferente en cada hogar en función de la cantidad de residuos y del buen comportamiento en su gestión. Los nuevos cubos de materia orgánica y de resto que se reparten llevan una etiqueta (tag) que permite identificar a qué hogar pertenecen. La empresa encargada de la recogida identificará esta etiqueta y registrará las veces que cada hogar saca la fracción resto y la fracción orgánica. A partir de estos datos, se calculará una parte variable de la tasa que será mayor cuantas más veces se haya sacado el cubo de resto y menor en función del buen uso del cubo de materia orgánica. La tasa de residuos resultante será diferente en cada hogar y se calculará sumando una parte fija e igual para todos y la parte variable obtenida a partir de las entregas de cubos.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT environment & management[/autoria_es]
[data_es]2020-2021[/data_es]
[client_es]Consell Comarcal del Ripollès[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2020-2021

client

Consell Comarcal del Ripollès