Publicats els informes i guies del projecte “Comprehensive review of gaps and weaknesses in the EU waste statistics and identification of key priority areas for improvement, with specific focus on the Directives for Packaging and Packaging Waste and Waste Electronic and Electrical Equipment“.

Encarregat per la Comissió Europea i dirigit per Eunomia, el projecte tenia per objecte el seguiment dels resultats de diversos Estats membres en relació amb els objectius en matèria de residus, en particular els que exigeix ​​la Directiva marc sobre residus (50% de reutilització i reciclat per al 2020) i la Directiva sobre abocadors (arribar al 30% dels abocaments de residus urbans biodegradables en comparació amb els nivells de 1995). ENT va participar en els casos d’Espanya i Portugal.

El projecte va abastar una revisió dels principals indicadors i polítiques dels països presentats en informes i un conjunt de recomanacions incloses en una guia. Tots dos documents es van debatre amb les autoritats nacionals i regionals de cada país i es van posar en comú en un workshop celebrat a Brussel·les al gener de 2016.

En el cas d’Espanya, les taxes de reciclatge i la distància sobre els objectius es van calcular a nivell de la comunitat autònoma. L’índex global de reciclatge d’Espanya es va situar en el 32,5% el 2013, amb resultats diferents en totes les regions, la qual cosa implica que caldrà fer un esforç addicional per assolir el 50% el 2020. Espanya també estava lluny de complir amb la Directiva sobre abocadors encara que diverses regions ja havien complert amb ella en 2012.

Alguna de les recomanacions incloses en la guia per a millorar el rendiment d’Espanya:

 • Introducció d’un impost nacional sobre abocadors i tractament de residus urbans.
 • Identificar i caracteritzar les regions en risc d’incompliment.
 • Identificació i caracterització de les regions de major rendiment, factors clau de l’èxit i difusió de bones pràctiques.
 • Introducció de plans específics per a la gestió de residus biològics en els plans regionals de gestió de residus.
 • Identificació i sensibilització sobre models reeixits de gestió i taxes de residus (és a dir, de porta a porta + esquemes PAYT).
 • Compilació de capacitats i eficiències (basades en l’anàlisi de flux de massa) pel que fa al tractament de residus residuals en instal·lacions MBT.
 • Identificar i caracteritzar les plantes MBT amb millor rendiment i assegurar la transferència de tecnologia.
 • Reforma de les taxes de residus municipals: Les llars mitjançant la vinculació progressiva de pagament a la generació de residus (és a dir, PAYT) com l’aplicació d’un sistema de recollida més eficient; Activitats comercials, per garantir la plena cobertura dels costos.
 • Millora dels nous sistemes de responsabilitat ampliada dels productors (EPR): Expansió dels EPR cap fluxos de residus addicionals (per exemple, mobles, tèxtils, productes sanitaris i higiènics, etc.); Assegurar la cobertura total dels costos i introduir criteris de disseny ecològic (durabilitat, reciclabilitat); Considerar la introducció de sistemes de devolució de dipòsits.

A Portugal, l’índex de reciclatge es va situar en un 28% el 2013, mentre que l’abocament de residus urbans biodegradables va ser del 35%, lluny del 53% que preveu la Directiva sobre residus per 2016. Les recomanacions per a Portugal van ser:

 • Revisió del sistema de tarifació i dels sistemes d’incentius.
 • Millora del servei de recollida selectiva i del reciclatge.
 • Millora de la infraestructura de gestió de residus.
 • Aprovació i revisió dels plans de gestió de residus de Madeira i Açores / coordinació entre PMA.
 • Campanyes educatives dirigides a les llars i les empreses.
 • Accions per augmentar l’activitat de reutilització i prevenció de residus.
 • Introduir sistemes PAYT.

Consulta els informes i guies