Publicat a la revista Estudios Turísticos l’article d’Ignasi Puig i Luís Campos (Fundació ENT) “Adaptación al Cambio Climático de Zonas Urbanas Costeras con Elevada Densidad de Población e Interés Turístico y Cultural en España”. L’article és fruit del projecte de la Fundacio ENT per la Fundación Biodiversidad.
El present article se circumscriu a l’estudi de l’impacte i adaptació al canvi climàtic en zones urbanes costaneres amb elevada densitat de població i interès turístic i cultural a Espanya. Es van realitzar tres anàlisis diferents, amb els següents resultats principals. Primer, l’avaluació de l’exposició dels béns immobles culturals protegits de Las Palmas de Gran Canaria davant d’inundacions costaneres va indicar una major exposició per part del Castillo de San Cristóbal i dels barris de Triana i Vegueta. Segon, l’estimació dels costos de transport dels clients i/o turistes, considerant l’escenari de retrocés de platges del municipi i la província de la Corunya, va evidenciar una pèrdua potencial significativa de la capacitat de suport recreatiu de les platges de la província . Els costos estimats van variar entre 39,47 i 89,53 euros per viatge d’anada i tornada a platges disponibles més llunyanes. Tercer, l’anàlisi de la possibilitat de desplaçament de zones de platja en retrocés cap a zones limítrofes interiors a causa del canvi climàtic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha indicat que la pèrdua d’àrea i valor recreatiu de les platges serà difícilment recuperada sense el desenvolupament d’un altre tipus de mesures d’adaptació. A més, l’estudi conclou que la gran concentració de zones urbanes i semi-urbanes a la costa d’Espanya contribueix a una major vulnerabilitat socioeconòmica i restringeix la possibilitat de l’adaptació de platges.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a la revista[/link] [link]Enllaç al projecte[/link]Publicado en la revista Estudios Turísticos el artículo de Ignasi Puig y Luís Campos (Fundació ENT) “Adaptación al Cambio Climático de Zonas Urbanas Costeras con Elevada Densidad de Población e Interés Turístico y Cultural en España”. El artículo es fruto del proyecto de la Fundacio ENT para la Fundación Biodiversidad.
El presente artículo se circunscribe al estudio del impacto y adaptación al cambio climático en zonas urbanas costeras con elevada densidad de población e interés turístico y cultural en España. Se realizaron tres análisis diferentes, con los siguientes resultados principales. Primero, la evaluación de la exposición de los bienes inmuebles culturales protegidos de Las Palmas de Gran Canaria frente a inundaciones costeras indicó una mayor exposición por parte del Castillo de San Cristóbal y de los barrios de Triana y Vegueta. Segundo, la estimación de los costes de transporte de visitantes y/o turistas, considerando el escenario de retroceso de playas del municipio y la provincia de A Coruña, evidenció una pérdida potencial signifi cativa de la capacidad de soporte recreativo de las playas de la provincia. Los costes estimados variaron entre 39,47 y 89,53 euros por viaje de ida y vuelta a playas disponibles más lejanas. Tercero, el análisis de la posibilidad de desplazamiento de zonas de playa en retroceso hacia zonas limítrofes interiores debido al cambio climático en el Área Metropolitana de Barcelona indicó que la pérdida de área y valor recreativo de las playas será difícilmente recuperada sin el desarrollo de otro tipo de medidas de adaptación. Además, el estudio concluye que la gran concentración de zonas urbanas y semi-urbanas en la costa de España contribuye a una mayor vulnerabilidad socio-económica y restringe la posibilidad de la adaptación de playas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace a la revista[/link] [link]Enlace al proyecto[/link]