L’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, encarregà a ENT Environment and Management la realització del projecte singular d’interès general, subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya, “Viabilitat de la implantació de la recollida porta a porta de FORM en municipis de menys de 5.000 habitants”. Aquest estudi fou editat i publicat en format guia com a eina per facilitar a aquells municipis que, per a fer front a les noves exigències legals, optin per implantar la recollida selectiva porta a porta. Amb aquest projecte es volia donar a polítics i tècnics una informació útil, rigorosa i sintetitzada sobre la recollida selectiva porta a porta i animar als municipis que han d’implantar la recollida de la FORM, que ho facin amb aquest sistema per tal de fer avançar el municipi en la gestió de residus.

D’altra banda, l’estudi tenia una altra part consistent en una anàlisi descriptiva de dades econòmiques sobre la gestió de residus als municipis, obtingudes a partir de la realització d’enquestes, així com l’estimació d’un model explicatiu dels costos a partir de variables com els metres lineals de carrer als municipis, del número de recollides realitzades i del número d’habitants.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]


[link]Accés a la guia[/link]La Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta encargó, a ENT Environment and Management, la realización del proyecto singular de interés general subvencionado por la Agència de Residus de Catalunya “Viabilidad de la implantación de la recogida puerta a puerta de la fracción orgánica en municipios de menos de 5.000 habitantes”. Este estudio fue editado y publicado en formato guía como herramienta para facilitar a aquellos municipios que, para hacer frente a las nuevas exigencias legales opten por implantar la recogida selectiva puerta a puerta. Con este proyecto se quería dar a políticos y técnicos una información útil, rigurosa y sintetizada sobre la recogida selectiva puerta a puerta y animar a los municipios que tienen que implantar la recogida de la materia orgánica, que lo hagan con este sistema para hacer avanzar el municipio en la gestión de residuos.

Además, el estudio tenía otra parte consistente en un análisis descriptivo de datos económicos sobre gestión de residuos en los municipios, obtenidas a partir de la realización de encuestas, así como la estimación de un modelo explicativo de los costes a partir de variables como los metros lineales de calle a los municipios, el número de recogidas realizadas y el número de habitantes.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[client_es]Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta[/client_es]
[link]Acceso a la guía[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta