Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Propostes de fiscalitat ambiental en matèria de custòdia del territori i conservació del patrimoni natural
| Projectes

L’”Informe sobre propostes de fiscalitat ambiental en matèria de custòdia del territori i conservació del patrimoni natural” fou encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i desenvolupa possibles mesures fiscals a implantar per part de la Generalitat de Catalunya, tot i que també es fa menció a alguna mesura de caràcter estatal.

Es fan propostes per introduir modificacions que afavoreixin la custòdia del territori i la conservació del patrimoni natural a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost sobre Successions i Donacions, l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i l’Impost de Societats. Per altra banda, es proposa també crear un mecanisme per permetre la dació de finques de valor ecològic en pagament de deutes tributaris i un nou impost sobre determinades actuacions –aquelles que responen a usos o demandes urbanes– en sòl no urbanitzable.

Per a cadascuna de les propostes es presenta una descripció de la situació actual, la descripció de la proposta, una proposta de text articulat i de memòria legislativa.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2013
Client
Generalitat de Catalunya