Durant els últims anys, s’han realitzat diferents iniciatives orientades a contenir les pressions ambientals a l’illa de Lanzarote, a les Illes Canàries. Aquestes pressions estan vinculades principalment al gran increment del turisme. Com a part d’aquestes iniciatives, la majoria de la població pensa que cal aturar el creixement del turisme. Aquesta és una política molt costosa que requereix de fonts addicionals de finançament, per tal d’aturar els processos de desenvolupament urbà en curs. En aquest article s’exposa una proposta d’impost sobre el turisme de l’illa, es discuteixen les principals opcions alternatives, i s’estima el seu potencial d’ingressos.

autoria

Ignasi Puig

data

2004

publicació

AERNA

referència bibliogràfica

Puig, I., Roca, J. (2004) Proposal for a Tourist Tax in Lanzarote (Spain). Primer encuentro de la Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de los Recursos Naturales y Ambientales (AERNA). 18-19 de julio.