L’abundància d’aquest residu a la comarca i la no existència, en ocasions, de vies específiques de recollida en els municipis va motivar aquest encàrrec del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. ENT va avaluar les pautes de generació de la fracció vegetal a la comarca, determinant les necessitats de recollida de cada municipi i proposant les millors opcions per a cadascun. A més dels mitjans emprats i els circuits de recollida previstos, es proposaren fórmules de contractació associades als esquemes de recollida i tractament proposats, mecanismes de control sobre els generadors i indicadors de seguiment. Complementàriament, va fer-se una revisió del balanç econòmic de les noves fòrmules de gestió proposades, així com una aproximació a les figures fiscals que podien finançar-lo.
Les conclusions sorgides del treball van ser: nivells elevats de captació del residu, millora del destí final, eliminació d’interferències del residu vegetal en altres circuits de recollida i aprofitament de les economies d’escala derivades de la integració de la recollida de fracció vegetal dels diferents municipis.

autoria

ENT environment & management

data

2004

client

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental