Les instal·lacions de tractament de residus sovint són compartides entre els diferents municipis com a mesura de gestió de residus de manera més eficient. En general, els costos de gestió són assignats a cada municipi en funció del tamany de la població o la quantitat total de residus produïts, independentment dels aspectes ambientals importants, com ara la generació de residus per càpita o èxits en compostatge o reciclatge per habitant. Aquest treball presenta el sistema feebate (tarifa+descompte), destinat a fomentar la reducció dels residus urbans i la recuperació. La proposta suggereix que els municipis que aconsegueixin millors resultats en la seva gestió de residus (des d’un punt de vista ecològic) siguin compensats amb una rebaixa obtinguda d’un cànon imposat als municipis que siguin menys ambientalment racionals. Aquest és un instrument dinàmic i flexible que encoratja positivament municipis per reduir els residus i augmentar el reciclatge.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2004[/data]
[publicacio]Waste Management[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2004) Potential use of feebate systems to foster environmentally sound urban waste management. International Journal of Integrated Waste Management, 24, p. 3-7.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Las instalaciones de tratamiento de residuos a menudo son compartidas entre los diferentes municipios como medida de gestión de residuos de manera más eficiente. Por lo general, los costes de gestión son asignados a cada municipio en función del tamaño de la población o la cantidad total de residuos producidos, independientemente de los aspectos ambientales importantes, tales como la generación de residuos per cápita o logros en compostaje o reciclaje por habitante. Este trabajo presenta el sistema feebate (tarifa+descuento), destinado a fomentar la reducción de los residuos urbanos y la recuperación. La propuesta sugiere que los municipios que logren mejores resultados en su gestión de residuos (desde un punto de vista ecológico) sean compensados con una rebaja obtenida de un canon impuesto a los municipios que sean menos ambientalmente racionales. Este es un instrumento dinámico y flexible que alienta positivamente municipios para reducir los residuos y aumentar el reciclaje.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2004[/data_es]
[publicacio_es]Waste Management[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2004) Potential use of feebate systems to foster environmentally sound urban waste management. International Journal of Integrated Waste Management, 24, p. 3-7.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]Waste treatment facilities are often shared among different municipalities as a means of managing wastes more efficiently. Usually, management costs are assigned to each municipality depending on the size of the population or total amount of waste produced, regardless of important environmental aspects such as per capita waste generation or achievements in composting or recycling. This paper presents a feebate (fee+rebate) system aimed to foster urban waste reduction and recovery. The proposal suggests that municipalities achieving better results in their waste management performance (from an ecological viewpoint) be recompensated with a rebate obtained from a fee charged to those municipalities that are less environmentally sound. This is a dynamic and flexible instrument that would positively encourage municipalities to reduce waste whilst increasing the recycling.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2004[/data_en]
[publicacio_en]Waste Management[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2004) Potential use of feebate systems to foster environmentally sound urban waste management. International Journal of Integrated Waste Management, 24, p. 3-7.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2004

publicació

International Journal of Integrated Waste Management

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2004) Potential use of feebate systems to foster environmentally sound urban waste management. International Journal of Integrated Waste Management, 24: 3-7.