Els plans i programes de gestió de residus plasmen els objectius en matèria de gestió de residus (objectius de prevenció, de reciclatge i de valorització) i les accions a dur a terme per assolir-los. L’àmbit d’aquests plans pot ser des d’una empresa, una instal·lació o una organització a l’àmbit d’una administració pública (des del municipal a l’estatal), i poden abastar des d’una fracció concreta de residus a la totalitat dels residus generats.

La normativa espanyola de residus estableix que tant l’Estat com les Comunitats Autònomes han de disposar obligatòriament de plans i programes de gestió de residus, i que els ens locals també en poden aprovar individualment o de forma agrupada, de conformitat amb els plans autonòmics i estatal vigents (article 14 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados). D’acord amb la llei, els plans i programes de residus s’han d’avaluar i revisar cada sis anys.

Els plans i programes de gestió de residus parteixen generalment d’una diagnosi de la gestió actual, en què s’analitzen, entre d’altres: la quantitat i tipologia de residus generats, els tipus de generadors de residus, el sistema actual de recollida i gestió dels residus i els costos i ingressos associats a aquesta gestió. S’inclou també una revisió normativa per recollir els principals aspectes aplicables a la gestió de residus de l’àmbit d’estudi. A partir d’aquesta diagnosi, i a través d’un procés conjunt de presa de decisions, s’estableixen els objectius a assolir en matèria de gestió de residus i es planifiquen les accions a dur a terme. La planificació acostuma a incloure una descripció detallada de les accions, un calendari d’actuació i un pressupost associat. Per al seguiment del pla o programa es defineixen indicadors a calcular. Finalment, es formula una metodologia per a l’avaluació i revisió del pla o programa.

ENT ha realitzat nombrosos plans i programes de gestió de residus, principalment per a Ajuntaments i altres ens locals, però també per a universitats i administracions autonòmiques. Alguns dels àmbits en què hem treballat són: el Vallès Oriental (Pla de gestió de la fracció vegetal), Eivissa i Formentera, Pla d’Urgell (Pla de gestió de la fracció vegetal), Mallorca, Barcelona, Betxí (Castelló), Ourense, la Cerdanya, el Zoo de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, diverses Conselleries de la Generalitat de Catalunya, la ciutat de Bogotà (residus de la construcció i demolició) i la ciutat de Chennai (Índia), entre altres.

Un tipus específic de plans de residus que hem realitzat són els Plans de Prevenció de Residus, que recollim en aquest apartat.

Si vols informació d’algun dels projectes municipals en concret envia’ns un correu a info@ent.cat.

autoria

ENT environment & management

data

2003-…

client

Varis