Els sistemes de pagament per generació de residus (PxG) permeten atribuir a cada usuari un cost d’acord amb la quantitat real de residus generats, fet que, a més de representar un sistema més just, genera un incentiu entre la ciutadania per millorar els nivells de reducció i reciclatge.

Aquest article descriu el sistema de PxG implantat a Argentona (Barcelona). Per a això es fa una descripció dels antecedents municipals en termes de residus. A continuació es descriu la nova taxa aplicada, així com el procés i les consideracions logístiques, legals i comunicatives per a la seva implantació i el sistema de seguiment i control aplicat. Finalment es presenten els resultats obtinguts durant el primer any de funcionament del sistema, així com les incidències detectades i les solucions adoptades.

La posada en marxa del sistema de PxG ha suposat una lleugera millora en els resultats de recollida selectiva del conjunt del municipi, alhora que ha aconseguit una reducció substancial en la generació de residus per habitant.

autoria

Ignasi Puig | Maria Calaf

data

2011

publicació

Residuos

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Calaf Forn, M. (2011) Pago por generación de residuos. El caso de Argentona. Residuos, 124: 18-28.