Santi Gorostiza (fellow d’ENT) ha publicat un nou article a la revista Geoforum titulat “Dangerous assemblages: Salts, trihalomethanes and endocrine disruptors in the water palimpsest of the Llobregat River, Catalonia”. 
L’aigua que flueix a través del temps està connectada a casos concrets d’encaixos socionaturals i sociotècnics de components no humans i humans. Proposem el concepte de water palimpsest per tal de caracteritzar les complexes històries d’alteracions químiques i metabòliques incorporats en fluxos d’aigua, potencialment pertorbadors per als éssers humans i altres éssers vius. A través del concepte de palimpsest interpretem la configuració dels fluxos d’aigua com a constant evolució cap a nous patrons mantenint al mateix temps les petjades de les mescles anteriors. Per tal de desxifrar la contaminació de l’aigua per mitjà d’un enfocament d’ecologia política s’argumenta que cal caracteritzar els contexts històrics sota els quals certes substàncies en les aigües dels rius apareixen, interactuen i arriben a ser perillosos. Participar críticament amb la literatura en els encaixos, sinó també amb el producte químic i la literatura científica epidemiològica, i traient de fonts d’arxiu i orals, proporcionem una visió de la contaminació produïda històricament en les aigües del riu Llobregat per desentranyar els encaixos que donen forma a la water palimpsest en aquest riu. En paral·lel, es narren els avenços en la instrumentació i anàlisi que permeten detectar i mesurar substàncies irreconeixibles pels sentits humans anteriors a la normativa legal sobre els contaminants, a partir de mil·ligrams i que arriba a nanoescales. Centrant-se en l’aparició de tres tipologies de contaminants – sals, els trihalometans (THMs) i els disruptors endocrins (EDs) – revelen com aquests tres conjunts constitueixen una expressió particular de la història socioambiental del Llobregat, que apunta cap a un palimpsest que es caracteritza per nivells creixents de complexitat i incertesa. El concepte de water palimpsest ens permet incorporar l’organisme no humà en l’anàlisi de la qualitat de l’aigua i per infondre l’ecologia política amb la materialitat i per tant amb un focus en els processos fisicoquímics i biològics.
Gorostiza, S.; Sauri, D. (2017) Dangerous assemblages: Salts, trihalomethanes and endocrine disruptors in the water palimpsest of the Llobregat River, Catalonia. Geoforum, 81, 153-162.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]Santi Gorostiza (fellow de ENT) ha publicado un nuevo artículo en la revista Geoforum titulado “Dangerous assemblages: Salts, trihalomethanes and endocrine disruptors in the water palimpsest of the Llobregat River, Catalonia”. 
El agua que fluye a través del tiempo está conectada a casos concretos de encajes socionaturales y sociotécnicos de componentes no humanos y humanos. Proponemos el concepto de water palimpsest para caracterizar las complejas historias de alteraciones químicas y metabólicas incorporados en flujos de agua, potencialmente perturbadores para los seres humanos y otros seres vivos. A través del concepto de water palimpsest interpretamos la configuración de los flujos de agua en constante evolución hacia nuevos patrones manteniendo al mismo tiempo las huellas de las mezclas anteriores. Con el fin de descifrar la contaminación del agua por medio de un enfoque de la ecología política se argumenta que hay que caracterizar los contextos históricos bajo los que ciertas sustancias en las aguas de los ríos aparecen, interactúan y llegan a ser peligrosas. Participar críticamente con la literatura en los encajes, sino también con el producto químico y la literatura científica epidemiológica, y sacando de fuentes de archivo y orales, proporcionamos una visión de la contaminación producida históricamente en las aguas de río Llobregat (Cataluña) para desentrañar los encajes que dan forma al water palimpsest en este río. En paralelo, se narran los avances en la instrumentación y análisis que permiten detectar y medir sustancias irreconocibles por los sentidos humanos anteriores a la normativa legal sobre los contaminantes, a partir de miligramos y que llega a nanoescala. Centrándose en la aparición de tres tipologías de contaminantes – sales, los trihalometanos (THMs) y los disruptores endocrinos (eds) – revelan cómo estos tres conjuntos constituyen una expresión particular de la historia socioambiental del Llobregat, que apunta hacia un water palimpsest que se caracteriza por niveles crecientes de complejidad e incertidumbre. El concepto de water palimpsest nos permite incorporar el organismo no humano en el análisis de la calidad del agua y para infundir la ecología política con la materialidad y por tanto con un foco en los procesos físico-químicos y biológicos.
Gorostiza, S.; Sauri, D. (2017) Dangerous assemblages: Salts, trihalomethanes and endocrine disruptors in the water palimpsest of the Llobregat River, Catalonia. Geoforum, 81, 153-162.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]Santi Gorostiza (ENT fellow) has published a new article in the Geoforum journal titled “Dangerous assemblages: Salts, trihalomethanes and endocrine disruptors in the water palimpsest of the Llobregat River, Catalonia”. 
Water flows through time are connected to specific instances of socionatural and sociotechnical assemblages of human and non-human components. We propose the concept of “water palimpsest” in order to characterize the complex histories of chemical and metabolic alterations embodied in water flows, potentially disruptive for humans and other living beings. Through the concept of palimpsest we interpret the configuration of water flows as constantly evolving towards new patterns maintaining at the same time traces of past mixtures. In order to decipher water pollution by means of a political ecology approach we argue that it is necessary to characterize the historical contours under which certain substances in river waters appear, interact and become hazardous. Engaging critically with literature on assemblages but also with chemical and epidemiological scientific literature, and drawing from archival and oral sources, we provide an account of historically produced pollution in the waters of Llobregat River (Catalonia) by unravelling the assemblages that shape the water palimpsest in this river. In parallel, we narrate the advances in instrumentation and analysis which permitted to detect and measure substances beyond recognition by human senses and preceded legal regulations on pollutants, starting from milligrams and (thus far) arriving at nanoscales. Focusing on the emergence of three typologies of pollutants – salts, trihalomethanes (THMs) and endocrine disruptors (EDs) – we unveil how these three assemblages embody specific instances of Llobregat socioenvironmental history, pointing towards a palimpsest characterized by increasing levels of complexity and uncertainty. The concept of water palimpsest allows us to incorporate non-human agency into the analysis of water quality and to infuse political ecology with materiality and thus with a (largely missing) focus on physicochemical and biological processes.
Gorostiza, S.; Sauri, D. (2017) Dangerous assemblages: Salts, trihalomethanes and endocrine disruptors in the water palimpsest of the Llobregat River, Catalonia. Geoforum, 81, 153-162.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link]