Aquest projecte s’ha realitzat en el marc de col·laboració amb l’ICTA-UAB per supervisar treballs finals de doctorat del màster “Ecologia Política, decreixement i justícia ambiental”

En aquest context l’ Igor Živkovic, que és màster en “globalització i desenvolupament” i màster en “ciències socials i econòmiques”, ens contacta al mes de febrer de 2020 perquè vol aprofundir en com perceben els empresaris de Barcelona la problemàtica del canvi climàtic i fins a quin punt la visió del decreixement com alternativa és quelcom acceptable per ells.
A partir d’aquí comencem la recerca, tot portant a terme diverses entrevistes en profunditat amb empresaris i tècnics especialistes. La recerca s’inicia al mes d’Abril i, tot i les dificultats que hem tingut per fer el treball de camp degut a la COVID, ha finalitzat aquest mes de gener.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’informe[/link]Este proyecto se ha realizado en el marco de colaboración con el ICTA-UAB para supervisar trabajos finales de doctorado del máster “Ecología Política, decrecimiento y justicia ambiental”
En este contexto el Igor Zivkovic, que es máster en “globalización y desarrollo” y máster en “ciencias sociales y económicas”, nos contacta al mes de febrero de 2020 porque quiere profundizar en cómo perciben los empresarios de Barcelona la problemática del cambio climático y hasta qué punto la visión del decrecimiento como alternativa es algo aceptable para ellos.
A partir de aquí empezamos la investigación, llevando a cabo diversas entrevistas en profundidad con empresarios y técnicos especialistas. La búsqueda se inicia en el mes de Abril y, a pesar de las dificultades que hemos tenido para hacer el trabajo de campo debido a la Covidien, ha finalizado este mes de enero.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al informe[/link]This project has been carried out in the framework of the collaboration with ICTA-UAB to supervise the final master’s thesis of the master’s degree “Political Ecology, Degrowth and Environmental Justice”
This project has been carried out in the framework of the collaboration with ICTA-UAB to supervise the master’s thesis of the master’s degree “Political Ecology, Degrowth and Environmental Justice”. In this context, Igor Živkovic, who has a master’s degree in “Globalization and Development” and a master’s degree in “Social and Economic Sciences”, has been analysing how Barcelona’s business leaders perceive the problem of climate change and to what extent the view of degrowth as an alternative is accepted. Starting from these questions, we conducted several in-depth interviews with business leaders and specialists. The research began in April 2020 and ended last January.
We found that business leaders are very concerned with climate change, but that this rarely leads to strategic business changes. Degrowth is not seen as a viable solution. This information is especially of interest to people interested in advancing Barcelona’s path to sustainability.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the report[/link]