L’article “Unpacking the objectives and assumptions underpinning European aquaculture” escrit per Irmak Ertör (ENT) i Miquel Ortega ha estat publicat a la revista internacional Environmental Politics. L’article fa una anàlisi de discursos europeus relacionats amb aqüicultura i identifica i discuteix els objectius i les suposicions que contenen per obrir un espai per a nous debats polítics més amplis i participatius.
L’augment de la demanda de productes del mar i la falta de creixement de la pesca de captura han impulsat el creixement de l’aqüicultura en tot el món. No obstant això, l’aqüicultura europea s’ha estancat en l’última dècada, i les autoritats públiques europees han estat desenvolupant polítiques i estratègies per intentar capgirar la situació.
L’anàlisi contribueix a la literatura que estableix el vincle entre l’expansió de l’aqüicultura i la reducció dels recursos aquàtics i enriqueix els debats ambientals i polítics sobre l’aqüicultura europea.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]El artículo “Unpacking the objectives and assumptions underpinning European aquaculture” escrito por Irmak Ertör (ENT) y Miquel Ortega ha sido publicado en la revista internacional Environmental Politics. El artículo hace un análisis de discursos europeos relacionados con acuicultura y identifica y discute los objetivos y las suposiciones que contienen para abrir un espacio para nuevos debates politicos más amplios y participativos.
El aumento de la demanda de productos del mar y la falta de crecimiento de la pesca de captura han impulsado el crecimiento de la acuicultura en todo el mundo. Sin embargo, la acuicultura europea se ha estancado en la última década, y las autoridades públicas europeas han estado desarrollando políticas y estrategias para intentar invertir la situación.
El análisis contribuye a la literatura que establece el vínculo entre la expansión de la acuicultura y la reducción de los recursos acuáticos y enriquece los debates ambientales y políticos sobre la acuicultura europea.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]The article “Unpacking the objectives and assumptions underpinning European aquaculture” written by Irmak Ertör (ENT) and Miquel Ortega has been published in the international journal Environmental Politics. The article analyzes European discourses related to aquaculture and identifies and discusses the objectives and the assumptions in order to open a space for broader and participatory political debates.
Increasing demand for seafood and the lack of growth of capture fisheries have boosted aquaculture growth worldwide. However, European aquaculture has been stagnating over the past decade, and European public authorities have been developing policies and strategies in efforts to reverse this. Aquaculture discourses in the European Union, based on 34 policy, planning, and strategy documents, are examined and a discourse analysis conducted following Bacchi’s WPR (What is the Problem Represented to be?) approach; how the problems in these discourses are represented, the tensions among main objectives, and the implicit assumptions are unveiled and discussed employing a Polanyian theoretical framework. Taking these assumptions for granted leads to a disembodied understanding of aquaculture, and facilitates the privatization of aquatic space and resources. The analysis contributes to the literature establishing the link between the expansion of aquaculture and the enclosure of aquatic resources and enriches environmental and political debates on European aquaculture.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link]