Rosaria Chifari (ENT) ha publicat un nou article sobre la gestió de resius a Nàpols (Itàlia) a Journal of Cleaner Production. L’article, titulat “Development of a municipal solid waste management decision support tool for Naples, Italy” (Desenvolupament d’una eina de suport a les decisions en gestió de residus sòlids municipals a Nàpols, Itàlia) també està escrit per Ansel Renner, Samuele Lo Piano, Maddalena Ripa, Sandra G.F. Bukkens i Mario Giampietro.
Nàpols ha experimentat una greu mala gestió de residus durant les últimes dècades. El tràfic il·lícit de deixalles, la manca d’un pla municipal apropiat de gestió de residus sòlids i la subvenció a la generació d’energia a partir de la incineració indiscriminada de residus van generar disturbis socials i una incessant paràlisi dels serveis de residus durant gran part del final dels anys noranta i principis del 2000. La situació dels residus a Nàpols és un “punt calent” que no pot ser simplement descrit o explicat per models o anàlisis teòrics i lineals basats en indicadors de residus convencionals. Es proposa un nou enfocament per a l’avaluació del del sistema de gestió de deixalles sòlids urbans per superar les limitacions dels mètodes convencionals. Quan es tracta de la producció i l’ús d’informació científica per a la governança, els científics, especialment els que s’utilitzen per “limitar números” tenen seriosos problemes per aportar una contribució útil al procés de presa de decisions. Aquest article presenta un mètode útil per organitzar un procés de producció i ús d’informació científica en el qual tant els científics com els altres actors socials poden tenir un intercanvi bidireccional i constructiu d’informació. L’objectiu d’aquest mètode és garantir la qualitat del procés de generació i ús de la ciència quantitativa per generar deliberacions informades sobre les polítiques sobre la gestió de residus sòlids municipals. L’enfocament proposat es basa en la teoria de la xarxa metabòlica i en l’anàlisi integrat multi-escala del metabolisme de la societat i dels ecosistemes. El patró metabòlic actual dels residus sòlids municipals a l’Àrea Metropolitana de Nàpols es descriu i quantifica a través d’escales i dimensions jeràrquiques. L’anàlisi mostra que l’actual sistema napolità de gestió de residus es caracteritza per una elevada proporció (60%) de residus tractats fora de l’àmbit metropolità i una baixa taxa de recollida selectiva (37%). Simulació de (i) autosuficiència metropolitana de disposició final de residus urbans, i (ii) augment de l’índex de reciclatge mostren, respectivament (i) un increment en la càrrega financera i en l’impacte ambiental local; (Ii) una disminució de l’impacte mediambiental local i un augment dels costos d’explotació i una major necessitat de capacitat local de tractament de residus.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]Rosaria Chifari  (ENT) ha publicado un nuevo artículo sobre gestión de residuos en Nápoles en Journal of Cleaner Production. El artículo, titulado “Development of a municipal solid waste management decision support tool for Naples, Italy” (Desarrollo de una herramienta de apoyo a las decisiones en gestión de residuos en Nápoles, Italia) también está escrito por Ansel Renner, Samuele Lo Piano, Maddalena Ripa, Sandra G.F. Bukkens y Mario Giampietro.
Nápoles ha experimentado una grave mala gestión de residuos durante las últimas décadas. El tráfico ilícito de desechos, la falta de un plan municipal apropiado de gestión de residuos sólidos y la subvención a la generación de energía a partir de la incineración indiscriminada de residuos generaron disturbios sociales y una incesante parálisis de los servicios de residuos durante gran parte del final de los años noventa y principios del 2000. La situación de los residuos en Nápoles es un “punto caliente” que no puede ser simplemente descrito o explicado por modelos o análisis teóricos y lineales basados ​​en indicadores de residuos convencionales. Se propone un nuevo enfoque para la evaluación del del sistema de gestión de desechos sólidos urbanos para superar las limitaciones de los métodos convencionales. Cuando se trata de la producción y el uso de información científica para la gobernanza, los científicos, especialmente los que se utilizan para “limitar números” tienen serios problemas para aportar una contribución útil al proceso de toma de decisiones. Este artículo presenta un método útil para organizar un proceso de producción y uso de información científica en el que tanto los científicos como los demás actores sociales pueden tener un intercambio bidireccional y constructivo de información. El objetivo de este método es garantizar la calidad del proceso de generación y uso de la ciencia cuantitativa para generar deliberaciones informadas sobre las políticas sobre la gestión de residuos sólidos municipales. El enfoque propuesto se basa en la teoría de la red metabólica y en el análisis integrado multi-escala del metabolismo de la sociedad y de los ecosistemas. El patrón metabólico actual de los residuos sólidos municipales en el Área Metropolitana de Nápoles se describe y cuantifica a través de escalas y dimensiones jerárquicas. El análisis muestra que el actual sistema napolitano de gestión de residuos se caracteriza por una elevada proporción (60%) de residuos tratados fuera del ámbito metropolitano y una baja tasa de recogida selectiva (37%). Simulación de (i) autosuficiencia metropolitana de disposición final de residuos urbanos, y (ii) aumento del índice de reciclaje muestran, respectivamente (i) un incremento en la carga financiera y en el impacto ambiental local; (ii) una disminución del impacto medioambiental local y un aumento de los costes de explotación y una mayor necesidad de capacidad local de tratamiento de residuos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]Rosaria Chifari (ENT) has published a new article about Naple’s waste management in the Journal of Cleaner Production. The article entitled “Development of a municipal solid waste management decision support tool for Naples, Italy” is also written by Ansel Renner, Samuele Lo Piano, Maddalena Ripa, Sandra G.F. Bukkens and Mario Giampietro.
Naples has experienced serious waste mismanagement during the last several decades. Illegal waste trafficking, the lack of an appropriate municipal solid waste management plan, and the subsidizing of energy generation from indiscriminate waste incineration generated social unrest and an unremitting paralysis of waste services throughout much of the late 1990s and early 2000s. The waste situation in Naples is a “hot spot” that cannot be simply described or explained by theoretical and linear models or analyses based on conventional waste indicators. A novel approach for the assessment of urban solid waste management system performance is proposed to overcome the limitations of conventional methods. When dealing with the production and use of scientific information for governance, scientists, especially those used to just “crunch numbers” have a serious problems in providing a useful input to the process of decision making. This paper presents a method useful for organizing a process of production and use of scientific information in which both scientists and the other social actors can have a bidirectional and constructive exchange of information. The goal of this method is to guarantee the quality of the process of generation and use of quantitative science to generate informed deliberations about policies over Municipal Solid Waste Management. The proposed approach builds on metabolic network theory and multi-scale integrated analysis of societal and ecosystem metabolism (MuSIASEM). The current metabolic pattern of municipal solid waste in the Metropolitan Area of Naples is described and quantified across hierarchical scales and dimensions. The analysis shows that the current Neapolitan waste management system is characterized by an elevated share (60%) of waste treated outside of the metropolitan ambit, and a low rate of separate collection (37%). Simulation of (i) metropolitan self-sufficiency of urban waste final disposal, and (ii) increased recycling rate show, respectively (i) an increase in both financial burden and local environmental impact; (ii) a lessening of the local environmental impact and an increase of running costs and higher need of local waste processing capacity.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link]

Leave a Reply