Lydia Chaparro (Fundació ENT), juntament amb Ignacio Fresco (consultor en política i legislació marina), han escrit un article a EFE verde sobre la necessitat d’eliminar aquells subsidis a la pesca que perjudiquen els oceans.
L’article exposa que la sobrepesca continua sent actualment una de les majors amenaces que afecten els oceans, i els subsidis perjudicials a el sector pesquer una de les principals causes d’aquesta sobreexplotació.
Per aquests motius, en el marc de les negociacions que estan tenint lloc actualment sobre el futur Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) -fons estructural de la Unió Europea (UE) dotat de 6 bilions d’euros-, els autors mostren la seva preocupació sobre el fet que l’Estat espanyol estigui fent lobby, juntament amb altres països europeus, per tornar a introduir subsidis que contribuiran a la renovació i la modernització de la flota pesquera a Europa, un fet que tornaria a fomentar la sobrepesca en lloc de la tan necessària transició ecològica del sector.
A més, afegeixen que el FEMP (paquet financer que s’executarà entre el 2021 i 2027), té com a objectiu donar suport a la implementació de la Política Pesquera Comuna (PPC) i per tant promoure la consecució d’una pesca i aqüicultura sostenibles. La reintroducció de subsidis perjudicials seria una decisió nefasta tenint en compte els nivells sense precedents de degradació marina a què ens enfrontem, una degradació que no només està associada a l’elevada pressió pesquera actual, sinó també als impactes generats per l’escalfament global, la contaminació, la destrucció d’hàbitats o la pèrdua de biodiversitat.
Paral·lelament, i a causa de la gran crisi econòmica i social que es preveu com a conseqüència de la pandèmia Covid-19, els autors consideren que cal que la Unió Europea i els Estats membre demostrin un clar lideratge i accelerin el canvi cap a una transició de l’economia que respecti els límits del planeta i protegeixi i restauri els ecosistemes naturals. Per això, afegeixen la necessitat que es promoguin únicament aquelles mesures que fomentin una la transició cap a un model molt menys dependent dels combustibles fòssils i una conversió cap pesqueries de baix impacte ambiental.
Conclouen l’article exposant que la pandèmia ha posat en relleu molts aspectes vitals en l’àmbit alimentari i de la pesca, demostrant la importància de la sobirania alimentària i de tenir uns ecosistemes en bon estat de salut, així com la importància de tenir unes comunitats costaneres ben organitzades per proveir de productes frescos i de qualitat. Per això, les futures ajudes financeres a el sector de la pesca i l’aqüicultura han de contribuir a que aquests siguin totalment sostenibles i de baix impacte, creant llocs de treball duradors, protegint la biodiversitat marina i fent que el sector sigui més resistent a les crisis futures, incloent les crisis climàtiques i de biodiversitat a les que també hem de fer front.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]Lydia Chaparro (Fundació ENT), junto con Ignacio Fresco (consultor en política y legislación marina), han escrito un artículo en EFE verde sobre la necesidad de eliminar aquellos subsidios que perjudican los océanos. 
El artículo expone que la sobrepesca continúa siendo actualmente una de las mayores amenazas que afectan a nuestros océanos, y los subsidios perjudiciales al sector pesquero una de las principales causas de dicha sobreexplotación.
Por estos motivos, en el marco de las negociaciones que están teniendo lugar actualmente sobre el futuro Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) −fondo estructural de la Unión Europea (UE) dotado de 6 billones de euros−, los autores muestran su preocupación sobre el hecho que el Estado español esté haciendo lobby, junto con otros países europeos, para reintroducir subsidios que contribuirán a la renovación y la modernización de la flota pesquera en Europa, un hecho que volvería a fomentar la sobrepesca en lugar de la tan necesaria transición ecológica del sector.
Además, añaden que el FEMP, cuyo paquete financiero se ejecutará entre 2021 y 2027, tiene como objetivo apoyar la implementación de la Política Pesquera Común (PPC) y por consiguiente promover la consecución de una pesca y acuicultura sostenibles. La reintroducción de subsidios perjudiciales sería una decisión nefasta teniendo en cuenta los niveles sin precedentes de degradación marina al que nos enfrentamos, una degradación que no solo está asociada a la elevada presión pesquera actual, sino también a los impactos generados por el calentamiento global, la contaminación, la destrucción de hábitats o la pérdida de biodiversidad.
Paralelamente, y debido a la gran crisis económica y social que se prevé como consecuencia de la pandemia Covid-19, los autores consideran que es necesario que la UE y los Estados miembro demuestren un claro liderazgo y aceleren el cambio hacia una transición de la economía que respete los límites del planeta y proteja y restaure los ecosistemas naturales. Por ello, añaden la necesidad que se promuevan únicamente aquellas medidas que fomenten una la transición hacia un modelo mucho menos dependiente a los combustibles fósiles y una conversión hacia pesquerías de bajo impacto ambiental.
Concluyen el artículo exponiendo que la pandemia ha puesto de relieve muchos aspectos vitales en el ámbito alimentario y de la pesca, demostrando la importancia de la soberanía alimentaria y de tener unos ecosistemas en buen estado de salud, así como la importancia de tener unas comunidades costeras bien organizadas para proveer de productos frescos y de calidad. Por ello, las futuras ayudas financieras al sector de la pesca y la acuicultura deben de contribuir a que éstos sean totalmente sostenibles y de bajo impacto, creando empleos duraderos, protegiendo la biodiversidad marina y haciendo que el sector sea más resistente a las crisis futuras, incluyendo las crisis climáticas y de biodiversidad a las que también debemos hacer frente.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]